Pahintulot para sa COVID-19 testing

 • Nakikita ng test kung mayroon kang SARS-CoV-2 (ang virus na sanhi ng COVID-19) sa oras lamang na ikaw ay magpa-test. Hindi nito sinusuri ang kaligtasan sa sakit (immunity) o kung nagkaroon ka na dati ng virus. Ang higit pang detalye tungkol sa Covid-19 Test, kasama ang Dokumento ng Impormasyon para sa Pasyente, ay makikita sa https://www.color.com/covid19-details.
 • Maaaring kumuha ng iyong specimen sa pamamagitan ng pag-swab sa ilong o sa bibig, na ginagawa sa pamamagitan ng nakakontratang serbisyo mula sa third party. Ang mga pinakakaraniwang panganib na kasama sa mga nasabing pagkuha ay hindi malubhang pananakit o kirot, kaunting hirin, o hindi malubhang pagdurugo ng ilong.
 • Kung positibo ang iyong mga resulta, makipag-ugnayan kaagad sa isang doktor. Isang doktor lamang ang maaaring makapagbigay sa iyo ng diyagnosis. Makakapagbigay din siya ng impormasyon sa kung paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili at para maprotektahan ang ibang tao mula sa impeksiyon.
 • Ang mga negatibong resulta ay nangangahulugang hindi nakita ang virus. Kung makakaramdam ka ng mga sintomas, makipag-ugnayan sa isang doktor at tanungin kung dapat ka bang magpa-test muli dahil:
 • Posibleng nakuha mo ang virus pagkatapos ng iyong test.
 • Posibleng mali ang ipinakitang resulta (false negative) ang iyong test. Nangyayari ang mga false negative dahil hindi talaga tama ang mga test.
 • Ang Color ay hindi nagbibigay ng medikal na payo o pangangalagang medikal. I-follow sa iyong doktor ang tungkol sa iyong mga resulta. Kung nakakaranas ka ng pangmedikal na emergency, tumawag kaagad sa 911.  
 • Ibabahagi ang iyong impormasyon at mga resulta sa nag-uutos na provider mo, at kapag hinihiling ng batas, sa ilang mga pederal, pang-estado, o lokal na ahensiya para sa mga kalusugan ng publiko.
 • Kapag nakumpleto na ang test, posibleng gamitin ang mga specimen at data na inalisan ng pagkakakilanlan para sa pagtiyak ng kalidad, pagpapatunay at pagbuo ng pagsusuri sa laboratoryo na may kaugnayan sa COVID-19.
 • Kung inaalok ka ng COVID-19 test bilang bahagi ng isang programa na ini-sponsor ng isang organisasyon (halimbawa: paaralan, employer, atbp.), ang nasabing organisasyon ay dapat tukuyin dito bilang “COVID-19 Testing Program Sponsor,” at posible ring maging angkop ang mga sumusunod:
  • Sa pagbibigay ng iyong pahintulot, sumasang-ayon ka sa mga tuntuning ito na gagamitin sa tuwing makakatanggap ka ng COVID-19 test sa pamamagitan ng programa ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor, sa umuulit na basehan dahil sasabihin ito sa iyo ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor (direkta man o sa pamamagitan ng Color), sa loob ng anim (6) na buwan kasunod ng petsa kung kailan mo ibinigay ang pahintulot na ito; 
  • Kung gusto mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras sa loob ng anim na buwang panahon na ipinapatupad, bago matanggap ang COVID-19 test sa panahon ng programa ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa support@color.com.  Pakitandaan na hindi ka makakalahok sa testing sa pamamagitan ng programa kung babawiin mo ang iyong pahintulot, at ang anumang pagbawi ay hindi naaangkop sa testing na natanggap sa ilalim ng programa bago maproseso ng Color ang iyong paghiling ng pagbawi.
 •  

 

Huling in-update noong: Enero 27, 2021