Pahintulot para sa pagpapasuri para sa COVID-19

 • Nakikita sa pagsusur kung mayroon kang SARS-CoV-2 (ang virus na sanhi ng COVID-19) sa oras lang ng pagsusuri. Hindi nito sinusuri ang kaligtasan sa sakit (immunity) o kung nagkaroon ka na dati ng virus. Makikita ang higit pang detalye tungkol sa Covid-19 Test, kasama ang Patient Fact Sheet sa https://www.color.com/covid19-details.
 • Puwedeng kunin ang iyong specimen sa pamamagitan ng pag-swab sa ilong o sa bibig, na isinasagawa ng nakakontratang serbisyo mula sa third party. Ang mga pinakakaraniwang panganib na kaugnay ng mga nasabing pagkuha ay bahagyang pananakit o kirot, kaunting pagkahirin, o hindi malubhang pagdurugo ng ilong.
 • Kung positibo ang iyong mga resulta, makipag-ugnayan kaagad sa isang doktor. Isang doktor lang ang makakapagbigay sa iyo ng diagnosis. Makakapagbigay din siya ng impormasyon tungkol sa kung paano mo mapapangalagaan ang iyong sarili at mapoprotektahan ang ibang tao mula sa impeksyon.
 • Ang mga negatibong resulta ay nangangahulugang walang nakitang virus. Kung makakaramdam ka ng mga sintomas, makipag-ugnayan sa isang doktor at tanungin kung dapat ka bang magpasuri ulit dahil:
  • Posibleng nakuha mo ang virus pagkatapos ng iyong pagpapasuri.
  • Posibleng mali ang ipinakitang resulta (false negative) ang iyong pagpapasuri. Nangyayari ang mga false negative dahil hindi naman perpekto ang mga pagsusuri.
 • Hindi nagbibigay ang Color ng medikal na payo o pangangalagang medikal. Mag-follow up sa iyong doktor tungkol sa iyong mga resulta. Kung nakakaranas ka ng pangmedikal na emergency, tumawag kaagad sa 911.  
 • Ibabahagi ang iyong impormasyon at mga resulta sa nag-uutos na provider mo, at kapag hinihiling ng batas, sa ilang partikular na pederal, pang-estado, o lokal na ahensiya para sa mga kalusugan ng publiko.
 • Kapag nakumpleto na ang pagsusuri, posibleng gamitin ang mga specimen at data na inalisan ng pagkakakilanlan para sa pagtiyak ng kalidad, pagpapatunay, at pagbuo ng pagsusuri sa laboratoryo na may kaugnayan sa COVID-19.
 • Kung inalukan ka ng pagsusuri para sa COVID-19 bilang bahagi ng isang programa na ini-sponsor ng isang organisasyon (halimbawa: paaralan, employer, atbp.), dapat tukuyin dito ang nasabing organisasyon bilang “COVID-19 Testing Program Sponsor,” at posible ring malapat ang mga sumusunod:
  • Sa pagbibigay ng iyong pahintulot, sumasang-ayon ka sa mga tuntuning ito na gagamitin sa tuwing makakatanggap ka ng pagsusuri para sa COVID-19 sa pamamagitan ng programa ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor, nang umuulit ayon sa sasabihin sa iyo ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor (direkta man o sa pamamagitan ng Color), sa loob ng anim (6) na buwan kasunod ng petsa kung kailan mo ibinigay ang pahintulot na ito; 
  • Kung gusto mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras sa loob ng anim na buwang panahon na may bisa ito, bago matanggap ang pagsusuri para sa COVID-19 sa panahon ng programa ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor, puwede mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa support@color.com.  Pakitandaang hindi ka puwedeng makilahok sa pagpapasuri sa pamamagitan ng programa kung babawiin mo ang iyong pahintulot, at hindi nalalapat ang anumang pagbawi sa pagpapasuri na natanggap sa ilalim ng programa bago maproseso ng Color ang iyong kahilingan ng pagbawi.
 •  

 

Huling na-update noong: Enero 27, 2021