Pahintulot sa pagsusuri para sa COVID-19

 

Nagbibigay ka ng pahintulot sa pagsusuri para sa COVID-19. Kasama sa pagsusuri para sa COVID-19 ang pagkuha ng specimen (nasal swab), at ang pagsusuri sa specimen na iyon para sa presensya ng virus na nagdudulot ng COVID-19 (SARS-CoV-2). Kapag natapos ang pagsusuri, ibibigay ang mga resulta sa iyo, sa nagpakuhang doktor, at kapag hiningi ng batas, sa ilang partikular na ahensyang pederal, pang-estado, o lokal, para sa mga layunin sa kalusugan ng publiko. Kung nagbigay ka ng pahintulot na HIPAA, ibabahagi rin ang resulta sa sponsor ng programa ng pagsusuri. 

 

 • Ilang mahahalagang klinikal na pagsasaalang-alang
  • Maaaring kunin ang iyong specimen sa pamamagitan ng mga anterior nares, nasopharyngeal o oropharyngeal swab. Puwedeng ikaw mismo ang kumuha ng mga sample o puwedeng isagawa ng isang third party na subcon na serbisyo ang pagkuha. Ang mga pinakakaraniwang panganib na kaugnay ng gayong mga pagkuha ay banayad na kirot o pananakit, kaunting pagkahirin, o kaunting pagdurugo ng ilong.
  • Dinedetekta ng pagsusuri kung mayroon kang SARS-CoV-2 (ang virus na nagdudulot ng COVID-19) sa oras lang ng pagkuha ng sample. Hindi nito sinusuri ang immunity o kung dati kang nagkaroon ng virus. Available ang higit pang detalye tungkol sa Pagsusuri para sa COVID-19, kabilang ang Fact Sheet ng Pasyente, sa https://www.color.com/covid19-details.
  • Kung positibo ang iyong mga resulta, agad na makipag-ugnayan sa iyong doktor. Doktor lang ang makakapagbigay sa iyo ng diagnosis. Makakapagbigay din ang doktor ng impormasyon sa kung paano pangalagaan ang iyong sarili at kung paano makakatulong na protektahan ang ibang tao laban sa impeksyon.
  • Ang mga negatibong resulta ay nangangahulugang walang nadetektang virus. Kung nakakaramdam ka ng mga sintomas, makipag-ugnayan sa iyong doktor at tanungin kung dapat kang muling ipasuri dahil:
   • Maaaring nakuha mo ang virus matapos ang pagsusuri sa iyo.
   • Maaaring hindi totoong negatibo ang iyong pagsusuri. Nangyayari ang mga hindi totoong negatibo dahil hindi ganap na tumpak ang mga pagsusuri.
  • Hindi nagbibigay ng payo o pangangalagang medikal ang Color. Bumisita sa iyong doktor tungkol sa iyong mga resulta. Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, tumawag agad sa 911. 

 

 • Ilang iba pang mahahalagang pagsasaalang-alang
  • Kapag tapos na ang pagsusuri, puwedeng higit pang suriin ang virus na nasa mga positibong sample para sa mga layunin sa kalusugan ng publiko. Maaaring gamitin ang mga specimen at data na inalisan ng pagkakakilanlan para sa pagtiyak ng kalidad, pag-validate at pag-develop ng pagsusuri sa laboratoryo kaugnay ng COVID-19. 
  • Kung inaalok ka ng pagsusuri para sa COVID-19 bilang bahagi ng isang programang na-sponsor ng isang organisasyon (hal., paaralan, employer, atbp.), tutukuyin dito ang organisasyong iyon bilang “COVID-19 Testing Program Sponsor” (Sponsor ng Program ng Pagsusuri para sa COVID-19), at puwede ring umangkop ang mga sumusunod:
   • Sa pagbibigay ng pahintulot mo, sumasang-ayon ka na umiral ang mga tuntuning ito tuwing tatanggap ka ng pagsusuri para sa COVID-19 sa pamamagitan ng programa ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor, sa gayong umuulit na pagkakataon gaya ng sasabihin sa iyo ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor (direkta o sa pamamagitan ng Color), sa loob ng anim (6) na buwan kasunod ng petsa nang ibigay mo ang pahintulot na ito; 
   • Kung nais mong ipawalang-bisa ang pahintulot mo anumang oras sa loob ng anim na buwang may bisa ito, bago tumanggap ng pagsusuri para sa COVID-19 sa oras ng programa ng iyong COVID-19 Testing Program Sponsor, puwede mong gawin iyon sa pamamagitan ng pag-email sa support@color.com. Pakitandaan lang na hindi ka makakasali sa pagsusuri sa programa kung ipapawalang-bisa mo ang iyong pahintulot, at ang anumang pagpapawalang-bisa ay hindi iiral sa pagsusuring tinanggap sa ilalim ng programa bago iproseso ng Color ang iyong kahilingan na pagpapawalang-bisa.

 

 

Huling na-update: Disyembre 20, 2021