Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa COVID-19

Welcome at salamat sa iyong interes sa Color Health, Inc. (dating Color Genomics, Inc., na tinutukoy dito bilang “Color,” “kami,” o “namin”). Ang mga tuntunin ng serbisyo na nasa page na ito (ang “Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Covid-19”) ay namamahala sa pagsasagawa ng Color at ng mga subcontractor nito ng ilang serbisyo “(sa kabuuan ay (Mga) Serbisyo”) at probisyon ng ilang produkto, na maaaring kabilangan ng, ngunit walang limitasyon sa:

  • Molecular diagnostic testing para makita kung mayroong SARS-CoV-2 sa mga biyolohikal na specimen para tumulong sa pagsusuri ng sakit na coronavirus (COVID-19) (isang “Covid-19 Molecular Test” o ang “Mga Covid-19 Molecular Test”); 
  • (Mga) Covid-19 Molecular Test specimen collection kit (“(Mga) Covid-19 Molecular Test Kit”);
  • Anumang mga serbisyo o suporta sa customer na ibinibigay ng o sa ngalan ng Color, o pagtanggap o pagtingin ng report ng resulta para sa Covid-19 test (“Mga Resulta”); at/o
  • Paggamit ng o pag-access sa website (“Site”) ng Color, kasama ang ngunit hindi limitado sa Covid-19 testing at mga serbisyo ng platform para sa pagbabakuna. 

Depende sa (mga) Serbisyong pinili mo, maaaring gumamit ng mga karagdagang tuntunin at kondisyon. Ang iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo at/o mga produkto ay sasailalim sa pagsang-ayon mo sa Patakaran sa Privacy ng Color (ang “Patakaran sa Privacy”) at, kung saan ang Color ay ang Saklaw na Entity, ang Abiso tungkol sa Mga Kasanayan sa Privacy (ang “NPP”). Pakitandaan na maliban kung malinaw na sasabihin dito, hindi naaangkop ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Covid-19 na ito sa mga produkto at serbisyong ibinibigay ng iba pang mga indibiduwal o entity bilang bahagi ng Covid-19 Molecular Test, mga pagbabakuna para sa Covid-19, at iba pang Mga Serbisyo, na maaaring may kasamang bahagi ng Covid-19 Molecular Test kit at mga manufacturer at distributor ng bakuna para sa Covid-19, mga site para sa testing at pagbabakuna, mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, mga klinikal na laboratoryo, mga kaugnay na awtoridad para sa kalusugan ng publiko, at iba pang mga tungkulin ng pamahalaan; kailangan mong sumangguni sa mga naaangkop na patakaran at mga tuntunin at kondisyon na mula sa iba pang mga third party para sa kanilang mga tuntunin ng serbisyo.

PAKIBASA NANG MAINGAT ANG MGA TUNTUNIN NG SERBISYO PARA SA COVID-19. SA PAG-ACCESS AT PAGGAMIT NG (MGA) SERBISYO, ANG PAGGAMIT NG MGA PRODUKTO PARA SA COVID-19, O DILI KAYA’Y SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPAHAYAG NG IYONG PAHINTULOT SA MGA TUNTUNIN NG SERBISYONG ITO, TINATANGGAP MO NA NABASA MO, NAUUNAWAAN MO AT SUMASANG-AYON KANG MAPAILALIM NG MGA SUMUSUNOD NA TUNTUNIN AT KONDISYON (SA KABUUAN, ANG “MGA TUNTUNIN”). KUNG HINDI KA KWALIPIKADO O KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA MGA TUNTUNING ITO, KUNG GAYON, HUWAG GAMITIN ANG SERBISYO O MGA SUBJECT PRODUCT.

1. Pagiging Kwalipikado

Ikaw dapat ay hindi bababa sa labintatlong (13) taong gulang para ma-access ang Site. Sa karaniwan, ikaw dapat ay hindi bababa sa labinwalong (18) taong gulang para mag-submit ng speciment at gamitin ang Serbisyo. Gayunpaman, ang ilang Covid-19 test at mga bakuna, ay maaaring gawin para sa mga indibiduwal na wala pang labinwalong (18) taong gulang o ang hustong gulang sa kanilang tinitirhang state (“(Mga) Menor de edad”) lang kung (a) magbibigay ng pahintulot ang magulang o legal na tagapag-alaga ng Menor de edad para sa nasabing test o bakuna para sa Covid-19 test, o (b) sa ilalim ng naaangkop na batas o regulasyon, maaaring magbigay ng pahintulot ang Menor de edad para sa sarili niya. Sa pagsang-ayon sa Mga Tuntuning ito, kinakatawan at ginagarantiya mo sa amin na: (i) ikaw ay hindi bababa sa labintatlong (13) taong gulang; (ii) kung magbibigay ka ng biyolohikal na speciment para sa Covid-19 testing o kung gusto mong magpabakuna para sa Covid-19, ikaw ay alinman sa (1) hindi bababa sa labinwalong (18) taong gulang, o (2) kung ikaw ay isang Menor de edad, (x) nagbigay ng pahintulot ang iyong magulang o legal na tagapag-ala para sa iyo para sa nasabing Covid-19 test, o (y) sa ilalim ng naaangkop na batas o regulasyon, maaari kang magbigay, at talagang nagbigay ng pahintulot para sa sarili mo, at; (iii) ang paggamit mo ng Serbisyo ay sumusunod sa alinman at sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon; at (iv) nabasa mo na at sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Privacy ng Color at, kung saan naaangkop, ang NPP, ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Covid-19 na ito, at ang anumang iba pang mga naaangkop na Tuntunin ng Serbisyo.

2. Mga Serbisyo para sa Covid-19

A) Pag-order ng Covid-19 Test, Medikal na Payo

Inirerekomenda ng Color na makipag-usap ka sa iyong doktor o iba pang kwapikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa anumang tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa COVID-19. Maaari lang i-order ng isang awtorisadong provider ng pangangalagang pangkalusugan ang Mga Covid-19 Molecular Test ng Color. Dagdag pa rito, gagawin lang ang Covid-19 Molecular Testing kapag natanggap na ang lahat ng kinakailangang impormasyon at ang biyolohikal na specimen na nakakatugon sa mga pamantayan para tanggapin ng laboratoryong magsasagawa ng test. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka sa maaaring sabihin sa iyo ng Covid-19 Molecular Test ng Color kung may nakitang SARS-CoV-2 o wala sa specimen na isinumite mo, gayunpaman, hindi nito tiyak na masasabi sa iyo kung ikaw ay mayroong COVID-19 o wala. Ang mga Resulta mula sa Covid-19 test ay gagamitin ng provider ng pangangalagang pangkalusugan na maaaring sumuri sa iyong mga sintomas (kung mayroon) kasama ng mga Resulta mo sa pagpapasya nila kung paano ka pangangalagaan. Hindi ka dapat gumawa ng mga medikal na desisyon nang hindi kumokonsulta sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan. Hindi nagbibigay ang Color ng mga serbisyong pangmedikal, diyagnosis, paggamot, o payo. Wala sa nilalaman ng mga Resulta o na ginawang available sa pamamagitan ng (mga) Serbisyo ang nilalayong bumuo ng medikal na payo, paggamot, o pagbibigay ng pangangalagang medikal o kaya ay para gumawa ng kaugnayang pasyente at provider ng pangangalagang pangkalusugan sa pagitan mo at ng Color. Ang impormasyong ibinibigay ng isang Covid-19 test o sa pamamagitan ng Site o ng Mga Serbisyo ay hindi kapalit para sa payo ng isang personal na doktor o ibang kwalipikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan na maaaring magsaalang-alang ng iyong mga Resulta sa konteksto ng mas malawak na pangmedikal na pamamahala.

 

B) Mga Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan na Kumikilos sa Ngalan ng Kanilang Mga Pasyente

Ang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na humihiling ng Covid-19 test o kumukuha ng specimen ng pasyente at nagbibigay nito sa Color sa ngalan ng kanilang pasyente ay kinakailangang gumawa ng Color Provider account para iugnay ang mga order at specimen ng pasyente sa kanilang order, pamahalaan ang testing, at tingnan ang mga Resulta. Dapat pumayag ang mga user ng Color Provider account na tanggapin ang responsibilidad para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng kanilang Color Provider account at sila ay responsableng magbigay ng tama at napapanahong impormasyon.  Kung ikaw ay isang provider ng pangangalagang pangkalusugan na kumukuha ng specimen ng pasyente o nagsusumite ng order para sa iyong pasyente, kinakatawan at ginagarantiya mo na: (i) ikaw ay awtorisado sa iyong hurisdiksyon na mag-order ng Covid-19 test sa ngalan ng iyong pasyente, (ii) sinabi mo sa iyong pasyente ang tungkol sa mga benepisyo, panganib, kakayahan, at mga limitasyon ng (mga) Covid-19 test at ng Serbisyo, (iii) kinumpirma mong nagbigay ang iyong pasyente ng ipinaalam na pahintulot, (iv) ang anumang Resulta ng pasyente na ia-access, titingnan, o matatanggap mo sa pamamagitan ng iyong Color Provider account ay sa mga pasyente kung para kanino mo in-order ang Covid-19 test, at (v) aabisuhan mo ang Color tungkol sa anumang pagbabago sa iyong impormasyon o sa impormasyon ng pasyente mo. 

 

(C) TUNGKOL SA COVID-19 TESTING

(i) Magpoprosesong Laboratoryo: Ililipat ang iyong biyolohikal na specimen at PII (ang salitang ito ay binigyang-kahulugan sa ibaba) sa laboratoryo ng Color sa California, USA, para maproseso ito, o kung naaangkop, sa isa pang laboratoryo sa USA na sertipikado ng CLIA kung nagsasagawa ito ng mga teknikal na bahagi ng iyong Test (sa ganitong pangyayari, dapat tukuyin sa iyong Covid-19 test report ang tatanggap na laboratoryo).

(ii) Pagbibigay ng Awtorisasyon para sa Pang-emergency na Paggamit: Ang ilang bersyon ng Covid-19 Molecular Test, gaya ng isinasaad sa naaangkop na Test Request Form, ay binigyan ng awtorisasyon ng Food and Drug Administration (FDA) sa ilalim ng Awtorisasyon para sa Pang-emergency na Paggamit (Emergency Use Authorization, EUA), pero hindi ito na-clear o inaprubahan ng FDA. Napatunayan ang Covid-19 Molecular Test nang ayon sa Dokumento ng Gabay mula sa FDA (Patakaran para sa Mga Diyagnostikong Pagsusuri para sa Sakit na Coronavirus-2019 sa panahon ng Agad na Ipinatupad na Gabay sa Emergency sa Kalusugan ng Publiko para sa Mga Klinikal na Laboratoryo, Mga Pang-komersyal na Manufacturer, at Dokumento para sa Tauhan ng Food and Drug Administration) na ibinigay noong Marso 16, 2020. Ang mga nasabing bersyon ng Covid-19 Molecular Test ay awtorisado lang ng FDA para sa haba ng EUA, maliban na lang kung mas maagad tatapusin o babawiin ang awtorisasyon. Posibleng gumawa ng iba pang mga bersyon ng Covid-19 Molecular Test at ibigay bilang isang test na binuo sa laboratoryo, na pinatunayan sa ilalim ng Mga Pagbabago para Mapahusay ang Klinikal na Laboratoryo (Clinical Laboratory Improvement Amendments, “CLIA”), alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon at gabay ng FDA.

(iii) Molecular Testing: Kung nakatanggap ka ng Covid-19 test na isang molecular diagnostic test, matatanggap mo ang isa sa mga sumusunod na posibleng resulta ng Covid-19: Isinasaad ng positibong resulta na may nakitang SARS-CoV-2 (ang virus na nagdudulot ng COVID-19) sa isinumiteng sample. Hindi nito inaalis ang impeksiyon mula sa bakterya o ang kasamang impeksiyon ng iba pang mga virus. Isinasaad ng negatibo na hindi nakita ang SARS-CoV-2 na virus sa isinumiteng sample. Hindi pinipigilan ng Negatibong resulta ang impeksiyon mula sa SARS-CoV-2 at hindi ito dapat gamitin bilang tanging basehan para sa mga pagpapasya sa pamamahala. Dapat nauugnay ang mga negatibong resulta sa mga klinikal na obserbasyon, personal na kasaysayan, at impormasyong kaugnay sa pagkontrol ng epidemya. Maaaring hindi makita ng Test ang COVID-19 virus sa maagang mga yugto ng impeksiyon kapag walang sintomas ang isang tao. Dagdag pa rito, dapat mong ibigay at ibalik ang specimen nang alinsunod sa mga instruksiyon sa paggamit, mga pamamaraan ng pangongolekta, at mga pamamaraan ng pagpapadala (kasama ang mga takdang panahon para ibalik ang specimen) na isinasaad sa iyong Covid-19 test kit at dili kaya’y gaya ng sinabi ng iyong laboratoryong magsasagawa ng test. Kung hindi maayos na makokolekta, mapapamahalaan, o maihahatid nang nasa oras ang sample sa susuring laboratoryo, maaaring magkaroon ng false negative na resulta, na nangangahulugang posibleng walang nakitang SARS-CoV-2 sa sample, kahit na mayroon nito sa iyong katawan. Ang inconclusive ay nangangahulugang hindi magkatugma ang nakuhang data para sa test. Maaari itong mangyari dahil sa problema sa ibinigay na sample o sa mismong Test. Hindi inaalis ng inconclusive na resulta ang posiblidad na dala mo ang virus.

(iv) Antigen o iba pang Covid-19 testing: Kung nakatanggap ka ng Covid-19 testing na batay sa antigen o antibody testing, pakitingnan ang Mga Dokumento ng Impormasyon para sa Pasyente o Doktor para sa mga test na iyon para sa mga karagdagang babala, limitasyon, o impormasyon. Karaniwang makikita ang mga mapagkukunan ng impormasyong ito sa website ng manufacturer.

(v) Pangkalahatan: Kung mayroon kang mga sintomas ng sakit (tulad ng lagnat, ubo, at/o kapos na paghinga), dapat mong talakayin ang iyong mga sintomas at ang mga Resulta mo sa Covid-19 test sa doktor mo na makakapagpasya kung paano ka pangangalagaan. Sa ilang mga pangyayari, kung may makikitang COVID-19 virus sa iyong sample, maaaring higit pang ma-test, masuri, o ma-sequence nang isa o marami pang beses ang sample na COVID-19 virus kasabay ng mga pagsusumikap na may kaugnayan sa COVID-19, kasama ang para sa pananaliksik, siyentipiko, kalusugan ng publiko, o mga layuning may kaugnayan. Hindi sini-sequence o tine-test ng Covid-19 Molecular Test ng Color ang iyong indibiduwal na DNA. Kung nagbigay o nagbayad ang isang sistema ng kalusugan; state, county, o pamahalaan ng lungsod; employer; paaralan o unibersidad; o ibang nagso-sponsor na entity (nang buo o hindi buo) para sa iyong Covid-19 test (ang “Covid Sponsor”), mangyaring malaman na maaaring ibigay ng Color ang iyong mga Resulta at PII sa nasabing Covid Sponsor o iba pang mga entity na kasama sa testing logistics, nang sumusunod sa mga naaangkop na batas, panuntunan at mga regulasyon. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol dito, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Covid Sponsor para malaman kung naaangkop ito sa iyo at para sa mga detalye. Malinaw na itinatatuwa ng Color ang anuman at ang lahat ng pananagutan para gamitin ng iyong Covid Sponsor ang impormasyon na kinakatawan nitong awtorisado itong matanggap, ma-store, at magamit. Nagbigay ang CDC ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa kung paano mapoprotektahan ang iyong sarili at ang iba. Nagbigay din ang CDC ng impormasyon sa kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Makikita mo ang impormasyong ito sa https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov.

D) Pagbabayad, Mga Refund, at Mga Kapalit na Covid-19 Test Kit

Maaaring hilingin sa iyong magbayad ng fee para matanggap ang Mga Serbisyo para sa Covid-19 testing. Ang lahat ng fee ay nasa US Dollar, at ipoproseso ng isang bangko sa US ang lahat ng pagbabayad. Kung magbabayad ka gamit ang credit o debit card, maaaring humingi ang Color ng paunang pahintulot para sa iyong account bago ang pagbili mo para maberipika na valid ang account at mayroon ito ng kinakailangang pondo o credit na magagamit para mabayaran ang mga fee. Maaari rin kaming makipag-ugnayan sa mga third party para tulungan kami sa pagsingil at pangongolekta. Ang pagbili at pagbebenta ng Mga Serbisyo ay dapat na ituring na mangyayari sa Califoirnia, US.  

Maaari lang kaming magbigay ng refund kung pinili mo ang self-pay na opsyon at kung ikaw ay hihingi ng refund bago natanggap ng magpoprosesong laboratoryo ang iyong specimen. Kung maaaring ma-refund ang Mga Serbisyo, makakatanggap ka ng refund sa card na ginamit sa pagbili, kung naaangkop, na babawasan ng mga fee para sa pagpapadala at pamamahala at isang $25 na fee para sa pagkansela para bayaran ang halaga ng Test Kit kung naibigay na sa iyo ang Test Kit.

Dapat maipadala kaagad ang iyong specimen sa laboratoryong magsasagawa ng test. Kapag hindi kaagad naibigay ang specimen ay maaaring magresulta sa kabiguan sa specimen. Sa ganitong pangyayari, hihingi kami ng bagong specimen para maproseso ito, at maaair kang magbayad ng fee para sa kapalit na kit, kasama ang mga fee para sa pagpapadala at pamamahala nito. 

Sa mga bihirang pangyayari, posibleng hindi maproseso ang iyong specimen dahil sa isang isyu sa laboratoryong magsasagawa ng test. Sa pangyayaring ito, hihilingin naming magsumite ka ng isa pang specimen para maproseso ito ng laboratoryong magsasagawa ng test, nang wala kang babayaran.  Kung magsusumite ka ng pangalawang specimen at hindi pa rin ito mapoproseso, mangyaring makipag-ugnayan sa support@color.com para pag-usapan ang iyong mga opsyon.

Kung kinakailangan ng kapalit na specimen para sa anumang iba pang dahilan, mangyaring makipag-ugnayan sa support@color.com para makatanggap ng tulong tungkol sa nasabing kapalit na kit, at para malaman kung magkakaroon ng mga fee sa partikular na sitasyon mo para sa kapalit.

 

E) MGA INSTRUKSIYON AT PAGTATATUWA NG PANANAGUTAN PARA SA COVID-19 TEST

Maaari kang bigyan ng Color, ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan, ang laboratoryong magsasagawa ng Covid-19 testing (kung iba sa Color), o ang mga partner ng Color ng mga instruksiyon para sa paggamit (instructions for use, IFU) ng mga materyal para sa pangongolekta para sa Covid-19 test. bukod sa mga karagdagang instruksiyon sa pangongolekta at pagpapadala (sa mga materyal para sa pangongolekta, bilang bahagi ng proseso ng online na pagrerehistro, mga kasunod na komunikasyon, o sa iba pang nilalaman ng web o nilalamang naka-print na ibinigay ng o sa ngalan ng Color) (sa kabuuan, “Mga Instruksiyon para sa Pangongolekta at Pagpapadala”). Para maisagawa ang Covid-19 test nang ayon sa nararapat, at para maibigay nang nasa oras ang iyong mga Resulta, dapat sumunod ang iyong specimen sa Mga Instruksiyon para sa Pangongolekta at Pagpapadala. Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na kung hindi mangongolekta at ibabalik nang nasa oras sa magpoprosesong laboratoryo ang iyong specimen na mahigpit na sumusunod sa nasabing Mga Instruksiyon para sa Pangongolekta at Pagpapadala, maaari itong magresulta sa (1) specimen na hindi maaaring maproseso o nawala; (2) hindi matatanggap ang mga resulta nang nasa oras; o (3) hindi mapapahintulutan ng iyong airline, destinasyon, o naaangkop na awtoridad ng transportasyon ang pagbibiyahe o pagpasok. Sa mga nasabing pangyayari, sa pamamagitan nito, tinatalikuran ng Color, at sa pamamagitan mo ay pinapalaya at inaalisan ang Color ng anuman at lahat ng pananagutan sa direkta o hindi direktang paraan, na magreresulta sa hindi pagsunod sa Mga Instruksiyon para sa Pangongolekta at Pagpapadala. Hindi responsable ang Color sa mga pagkaantala o pagkawala ng specimen dahil sa mga mali sa pagpapadala at mga nagdadalang vendor, o dahil sa panahon o iba pang mga pangyayari na hindi makokontrol.

3. MGA SERBISYO NG PLATFORM SA BAKUNA PARA SA COVID-19

Kasama sa mga serbisyo ng platform ng Color sa bakuna para sa Covid-19 (gaya ng naaangkop) ang pagsusuri kung kwalipikado ang isang tao; pamamahagi ng dokumento ng impormasyon tungkol sa pagbibigay ng awtorisasyon para sa pang-emergency na paggamit (emergency use authorization, “EUA”) at iba pang impormasyon ng bakuna para tulungan ang mga tanggap at mga tagapag-alaga na gumawa ng may kaalamang desisyon tungkol sa pagbabakuna; pagpaparehistro at pabibigay ng pahintulot para sa pagbabakuna; pag-schedule ng appointment; at pagkumpirma kasunod ng pagtanggap ng bakuna (sa kabuuan, “Vaccine Platform Services” o “VPS”). Kung saan naaangkop, ang pagbanggit sa “Mga Serbisyo” ay dapat kabilangan ng VPS.

Bagaman nagbibigay ang Site ng Color ng siyentipiko at edukasyonal na impormasyon mula sa medikal na eksperto tungkol sa mga bakuna para sa Covid-19, dapat mong tiyakin na sasagutin ng nagbibigay ng bakuna o ng isa pang kwalipikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan ang anumang tanong ma posibleng mayroon ka tungkol sa bakuna bago mo matanggap ang iyong bakuna. Maaari lang i-order ng isang awtorisadong provider ng pangangalagang pangkalusugan ang mga bakuna para sa Covid-19. Dagdag pa rito, ang iyong pagiging kwalipikado para magpa-iskedyul at tumanggap ng bakuna para sa Covid-19 ay magiging depende sa iyong mga tugon sa ilang screening at iba pang personal na impormasyong ibibigay mo. Ikaw lang ang responsable sa pagiging totoo at tama ng lahat ng impormasyong ibibigay mo sa Site para sa VPS, at tinatalikuran ng Color ang anumang pananagutan o pinsalang magreresulta sa anumang hindi totoo o hindi tamang impormasyong ibibigay mo. Kung gumagamit ka ng VPS para sa kapakinabangan ng ibang tao, kinakatawan mo na mayroon kang legal na awtoridad o malinaw na awtorisasyon ng taong iyon para tumugon ka sa ngalan nila. Naiintindihan mo na walang bakunang makakapagbigay sa iyo ng ganap na proteksyon laban sa pagkakaroon ng Covid-19, at gaya ng sa lahat ng bakuna, may mga panganib na kasama sa pagtanggap ng bakuna para sa Covid-19.  Mahalagang mabasa mo nang maingat ang impormasyon tungkol sa pamamahagi ng EUA fact sheet at masagot ang lahat ng iyong tanong bago magpatuloy sa pagpapabakuna.

Pagkatapos mong matanggap ang iyong bakuna, magre-report ang Color ng impormasyong tungkol sa iyong pagpapabakuna sa kaugnay na mga talaan ng state para sa imunisasyon at sa nasabing iba pang mga awtoridad gaya ng hinihiling ng naaangkop na batas. 

Hindi nagbibigay ang Color ng mga serbisyong pangmedikal, diyagnosis, paggamot, o payo. Wala sa anumang ginawang available sa pamamagitan ng (mga) Serbisyo ng Color ang nilalayong bumuo ng medikal na payo, paggamot, o pagbibigay ng pangangalagang medikal o kaya ay para gumawa ng kaugnayang pasyente at provider ng pangangalagang pangkalusugan sa pagitan mo at ng Color. Ang impormasyong ibinibigay sa pamamagitan ng Site o ng Mga Serbisyo ay hindi kapalit para sa payo ng isang kwalipikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan na maaaring sumuri ng iyong personal na impormasyon at sagutin ang anumang tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa bakuna para sa Covid-19.

Kung ang isang sistema ng kalusugan; state, county, o pamahalaan ng lungsod; employer; paaralan o unibersidad; o ibang nagso-sponsor na entity ay isinali ang Color para sa (ang “Covid Vaccine Sponsor”), mangyaring malaman na maaaring ibigay ng Color ang iyong PII sa nasabing Covid Sponsor o iba pang mga entity na kasama sa vaccination logistics, nang sumusunod sa mga naaangkop na batas, panuntunan at mga regulasyon. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol dito, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Covid Vaccine Sponsor para malaman kung naaangkop ito sa iyo at para sa mga detalye. Malinaw na itinatatuwa ng Color ang anuman at ang lahat ng pananagutan para gamitin ng iyong Covid Vaccine Sponsor ang impormasyon na kinakatawan nitong awtorisado itong matanggap, ma-store, at magamit.

Bilang bahagi ng VPS, ang Color ay maaaring magbigay o gawing available ang ilang impormasyon na ibinigay ng Covid Vaccine Sponsor.  Walang pananagutan ang Color para sa kawastuhan ng anumang nasabing impormasyon na ibinigay dito ng mga third party. Halimbawa, maaaring ibigay ng VPS ang isang address kung saan ka dapat pumunta para matanggap ang iyong bakuna, kung matatanggap ang mga bakuna nang nasa oras o kung maaantala ang mga ito, kung aling bakuna ang ibibigay sa iyo, atbp. Kinukuha ng Color ang impormasyong ito mula sa mga third party, at bagaman gagamit ang Color ng mga komersyal na makatwirang pagsusumikap para hilingin na ang nasabing impormasyon ay dapat wasto o napapanahon, sa pamamagitan nito tinatalikuran ng Color ang anumang pag-asa sa nasabing impormasyon na ibinigay ng mga third party para sa anumang aktibidad na may kaugnayan sa pagbibigay ng bakuna, o ang bakuna mismo.

 

4. Kinakailangang Impormasyon at Access ng Pasyente

Kapag ginagamit ang aming Mga Serbisyo, hihlingin sa iyong magbigay sa amin ng ilang impormasyon na tungkol sa iyong sarili. Maaaring kasama sa impormasyong ito ang impormasyon na personal na kumikilala, tulad ng iyong email address, numero ng cellphone, o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan; o mga pamantayan sa pagiging kwalipikado o protektadong impormasyong pangkalusugan (“PHI”), na maaaring hilingin ng mga awtoridad sa kalusugan bilang bahagi ng Mga Serbisyong ibinibigay namin (sa kabuuan, “PII”). Sumasang-ayon kang tama ang lahat ng impormasyong ibibigay mo sa Color at na pananatilihin mo itong tama at napapanahon. Bukod sa iba pang mga bagay, mahalaga ang pagiging kumpleto at kawastuhan ng iyong PII para sa mga ahensiya ng kalusugan ng publiko na maaaring humingi ng impormasyong ito mula sa Color para masubaybayan at subukang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 at tiyaking ibinibigay at nire-record ang pagbabakuna nang alinsunod sa mga batas, panuntunan, regulasyon at mga utos ng lugar, state, at ng US. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong PII, sumasang-ayon kang maaari naming i-store at panatilihin ito kaugnay sa Mga Serbisyo. Gumagamit din ang Color ng mga third-party vendor para pangasiwaan ang ilang hiniling na Serbisyo. Ang pagso-store at paggamit ng PII ay kinakailangan para maisagawa ng Color ang aming mga pagpapatakbo ng pangangalagang pangkalusugan sa pagbibigay ng Mga Serbisyong hiniling mo. Pananatilihin ng Color ang iyong PII hangga’t kinakailangan para magawa ang tungkulin para sa paggamit ng impormasyon at para sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon, at gaya ng nakasaad sa Patakaran sa Privacy at, kapag kumikilos ang Color nang ayon sa kakayahan nito bilang isang Covered Entity, ang NPP. Kung gusto mong tingnang muli o baguhin ang PII na mayroon ang Color tungkol sa iyo, maaari kang makipag-ugnayan sa Color sa support@color.com. Pakitandaan na ang anumang pagbabago na gagawin mo ay ipapakita sa mga aktibong database ng suer sa loob ng makatwirang panahon.

Maaaring hilingin sa iyong gumawa ng isang Color account para magamit ang Mga Serbisyo.  Sa pangyayaring ito, ikaw lang ang responsable para panatilihing kumpidensyal ang iyong account at password. Kailanman ay hindi namin hihingiin ang iyong password sa isang tawag sa telepono, email, o chat. Gayunpaman, kapag nakipag-ugnayan ka sa aming customer support, maaari naming hilingin sa iyong kumpirmahin ang ilang PII para mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan at para tulungang mapanatiling ligtas ang personal at protektadong medikal na impormasyon mo. Mangyaring tandan na hindi namin magagarantiya ang seguridad o privacy ng impormasyon na ipinapadala mo sa amin sa internet o wireless connection (halimbawa, sa mga mensahe sa email). Kung mayroon kang Color account, sumasang-ayon kang tanggapin ang responsibilidad para sa lahat ng aktibidad na mangyayari sa iyong account o sa ilalim ng kontrol mo. Hindi mo pahihintulutan o papayagan ang ibang tao na ma-access ang Mga Serbisyo gamit ang iyong username sa account, password, o iba pang impormasyong panseguridad. Kung ia-access mo ang Service (sa iyong account o sa iba pang paraan) mula sa isang pampubliko o may kabahaging computer, kailangan mong mag-ingat para matiyak na hindi sine-save o hindi makukuha sa may kabahaging device ang iyong impormasyon. Hindi ka maaaring manggaya ng ibang tao o magbigay ng email address, pangalan, o kumikilalang PII bukod sa sarili mong ganito o nang walang malinaw na pahintulot para sa paksa ng data. Kung mayroon kang dahilan para paniwalaan na hindi ligtas ang iyong account o ang impormasyon na ibinahagi mo sa amin, kung gayon, dapat mo kaming abisuhan kaagad sa support@color.com at kung mayroon kang Color account, dapat mong baguhin kaagad ang iyong impormasyon para sa pag-log in.

Sa paggamit ng Mga Serbisyo, nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na maaaring magpadala ang Color sa iyo ng mga text (SMS) message sa numero ng cellphone na ibibigay mo. Maaaring kasama sa mga mensaheng ito ang mga mensahe sa pagpapatakbo na tungkol sa iyong mga appointment para magpa-test o magpabakuna (kung naaangkop), tulad ng mga pagkumpirma at mga paalala tungkol sa unang appointment, pangalawang appointment (para sa VPS), (mga) pagpapa-iskedyul ng appointment sa ibang araw, at para sa Mga Serbisyo ng Covid-19 testing, abiso kapag maaari nang makuha ang iyong mga Resulta. Karamihan sa mga tao ay nakakatanggap ng mas kaunti sa 30 text mula sa Color bawat buwan. Gayunpaman, kung mas madalas kang makikpag-ugnayan sa Color (halimbawa: kung madalas kang sumailalim sa Mga Covid-19 Molecular Test sa pamamagitan ng Color o kung madalas mong babaguhin ang iyong appointment para magpa-test o magpabakuna), magreresulta ito sa mas maraming abiso sa text message. Magagamit mo pa rin ang Mga Serbisyo kahit na hindi pumapayag na makatanggap ng mga text message na kaugnay sa pagpapatakbo ng serbisyo. Para piliing hindi makatanggap ng mga text message mula sa Color, mangyaring mag-email sa support@color.com kasama ng iyong kahilingan para hindi makatanggap ng mga ito kasama ang numero ng cellphone na nakakatanggap ng mga mensahe, o sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang instruksiyon para mag-unsubscribe sa mga text message. Maaari kang pansamantalang patuloy na makatanggap ng mga text message habang pinoproseso ng Color ang iyong kahilingan, at maaari ka ring makatanggap ng mga text message na kumukumpirmang natanggap ang iyong kahilingan para hindi makatanggap ng mensahe. Mayroong mga karaniwang singil para sa mensahe at data para sa mga SMS at MMS alert, ipapadala mo man o matatanggap ang mga nasabing mensahe. Mangyaring makipag-ugnayan sa nagbibigay ng serbisyo sa iyong telepono para makakuha ng mga detalye.

Anumang oras ay maaari mong hilingin na itigil namin ang paggamit ng iyong impormasyon at, kung naaangkop, i-deactivate ang account mo, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Color sa support@color.com. Mangyaring tandaan na maaari kaming abutin ng hanggang tatlumpung (30) araw para maproseso ang iyong kahilingan.  Kapag nakumpleto na ang pagproseso ng iyong kahilingan, aalisin ka sa pagkaka-subscribe sa lahat ng pang-marketing na email, at hindi ka bibigyan ng Color ng anumang Serbisyo magmula sa oras na iyon (kasama ang, ngunit hindi limitado sa anumang Resulta na hindi pa na-report o mga serbisyo ng VPS). Bagaman maaaring alisin ng Color ang iyong impormasyon mula sa mga aktibong database nito, ang ilan o ang lahat ng iyong impormasyon ay mananatili sa hindi aktibong database ng Color para sumunod sa batas, regulasyon, at iba pang mga kinakailangan. Pakitandaan din na ang impormasyong inalisan na ng pagkakakilanlan, ginawang anonymous, pinagsama-sama, na-publish, at/o ibinahagi sa mga third party gaya ng isinasaad sa Patakaran sa Privacy at NPP bago ang paghiling ng pagtigil o pag-deactivate ng account ay maaaring hindi makuha o ma-trace muli para ito ay sirain, tanggalin, o baguhin.

May karapatan ang Color sa sarili nitong pagpapasya, na tumangging iproseso ang iyong specimen para sa Covid-19 testing, itigil ang pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo, tapusin ang iyong account (kung mayroon ka nito), at/o pagbawalan ang iyong access sa Site at/o sa Mga Serbisyo, anumang oras, para sa anumang dahilan o kahit na walang dahilan, at nang hindi nagbibigay ng abiso sa iyo. Kung malalaman ng Color na ginagamit mo ang Mga Serbisyo para sa mga layunin na hindi pansarili o pangkomersyal, o na nagbigay ka ng maling impormasyon na may kaugnayan sa isang Covid-19 test o Mga Serbisyo ng Platform ng Bakuna para sa Covid, halimbawa, sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa impormasyong ibabahagi mo sa Color o pagbibigay ng specimen ng ibang tao at hindi tamang pagtukoy sa pinagmulan ng specimen, maaaring tumanggi ang Color na iproseso ang iyong specimen para sa Covid-19 testing, itigil na magbigay sa iyo ng Mga Serbisyo ng Color, tapusin ang account mo (kung mayroon ka nito), at/o ipagbawal ang iyong pag-access sa Site at/o sa Mga Serbisyo sa hinaharap.  Anumang walang pahintulot na paggamit ng Site at/o ng Serbisyo ay maaaring humantong sa pagbabawal sa iyo sa Site at posibleng pag-uusig na pansibil at/o pangkriminal.

5. Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo

Ang paggamit mo ng Mga Serbisyo ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin, patakaran, panuntunan o mga alituntuning naaangkop sa partikular na Serbisyo. Kapag ginamit mo ang nasabing (mga) Serbisyo, sumasang-ayon kang mapailalim sa nasabing mga tuntunin, patakaran, panuntunan at mga alituntuning naaangkop sa Serbisyong (“Mga Tuntunin ng Serbisyo”) iyon. Kung ang Mga Tuntunin na ito ay hindi naaalinsunod o salungat sa Mga Tuntunin ng Serbisyong iyon, mangingibabaw ang nasabing Mga Tuntunin ng Serbisyo.

6. Pagkapribado

Itinalaga ng World Health Organization ang COVID-19 bilang isang pandemya at kasalukuyan itong isang krisis sa kalusugan ng publiko sa Estados Unidos. Susuriin din ang specimen na ibibigay mo para sa Covid-19 testing gaya ng inilalarawan sa itaas kaya maaaring ibahagi ng Color ang Mga Resulta sa iyo at, gaya ng naaangkop, sa provider ng pangangalagang pangkalusugan na nag-order ng iyong Covid-19 test at sa mga naaangkop na awtoridad ng kalusugan, nang hindi buo, para maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus sa iba. Gaya ng inilarawan sa Seksyon 3 sa itaas, ibabahagi ang impormasyong tungkol sa Mga Serbisyo ng Platform para sa Bakuna, halimbawa, ilang impormasyong tungkol sa iyong bakuna at sa katayuan ng pagbabakuna, sa mga talaan ng state para sa imunisasyon at sa iba pa nang sinusunod ang naaangkop na batas, panuntunan, regulasyon, at utos.

Hiniling ng California Department of Public Health (CDPH) at iba pang pederal, pang-estado, at lokal na mga awtoridad sa kalusugan na dapat gawing available sa mga awtoridad ng kalusugan ang mga resulta ng Covid-19 para sa kalusugan ng publiko na mga layunin. Maaari ring ibigay ang mga resulta at nauugnay na impormasyon sa mga kontratista ng Color, ang provider ng pangangalagang pangkalusugan na nag-order ng iyong Covid-19 test o ng hiniling na Mga Serbisyo ng Platform sa Bakuna para sa Covid, ang laboratoryong nagsasagawa ng mga teknikal na aspeto ng Covid-19 test kung hindi Color (gaya ng dapat na isaad sa iyong report para sa Covid-19 test), sa CDPH at sa iba pang pederal (halimbawa: Centers for Disease Control and Prevention), pang-estado, at lokal na mga awtoridad ng kalusugan. Sa pagsang-ayon sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Covid-19, sumasang-ayon ka na gagawing available ang iyong PII at Mga Resulta sa mga nasabing partido, gaya ng isinasaad dito.

Ang Mga Serbisyo ay hino-host at isinasagawa sa Estados Unidos (“US”) at sasailalim ito sa mga naaangkop na batas, panuntunan, at regulasyon ng US. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na hindi nararapat na gamitin ang Mga Serbisyo at ang Site sa labas ng US, at hindi mo dapat gamitin ang Covid-19 Molecular Test o iba pang Mga Serbisyo ng Color kung wala ka sa US. Maaaring tumanggi ang Color na ibigay ang Mga Serbisyo ayon sa anumang mga basehang nabanggit. Dapat kolektahin, iproseso, gamitin, i-store, ilipat, at ihayag ng Color ang iyong PII, Mga Resulta, at anumang iba pang impormasyong isinaad dito at ang Patakaran sa Privacy at, kapag kumikilos ang Color nang ayon sa kakayahan nito bilang isang Covered Entity, ang NPP, ang bawat isa ay dapat mong maingat na basahin para maunawaan at sumang-ayon ka sa lahat ng paraan na pinamamahalaan ng Color ang iyong impormasyon.

Ang lahat ng iyong impormasyon at makikita at hino-host sa mga server na matatagpuan sa US. Pananatilihin ng Color ang iyong impormasyon hangga’t kinakailangan para magawa ang tungkulin para sa paggamit ng impormasyon at para sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon. Kung gusto mong ma-access, ma-update, tutulan ang pagproseso, humingi ng probisyon sa isang third party, at/o hilinging matanggal sa mga aktibong database ng Color ang iyong PII, mangyaring makipag-ugnayan sa support@color.com. Ang anumang nasabing kahilingan ay tatanggapin sa loob ng isang buwan. Pakitingnan ang Seksyon 4 sa itaas para maunawaan kung paano pinamamahalaan ang mga kahilingan para sa pag-disable, pagtanggal, o pagtigil sa pagproseso ng PII, at tingnan ang Patakaran sa Privacy at kung saan naaangkop, ang NPP para sa mga detalye sa impormasyon na kinokolekta ng Color, paano nito ginagamit ang impormasyong ito, paano ibinabahagi ang impormasyon, paano pinoprotektahan ng Color ang impormasyon, at ang iyong mga pagpipilian para sa mga ito.

7. Limitadong Karapatan sa Paggamit, Pagmamay-ari, Mga Karapatan sa Pagmamay-ari

Ang Serbisyo ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Color. Ang mga visual interface, graphics, disenyo, compilation, impormasyon, data, computer code (kasama ang source code o object code), bioinformatics piple, Covid-19 Molecular Test Kit, at ang lahat ng iba pang elemento ng Serbisyo (“Mga Pagmamay-aring Materyal”) na ibinibigay ng Color ay pinoprotektahan ng lahat ng may kaugnayang intellectual property rights at mga karapatan sa pagmamay-ari at ng mga naaangkop na batas. Ang lahat ng Pagmamay-aring Materyal na kasama sa Mga Serbisyo ay pangmamay-ari ng Color o ng mga tagapagbigay ng lisensya na third-party. Maliban kugn malinaw na binigyan ng awtorisasyon ng Color, hindi mo maaaring gamitin ang Mga Pagmamay-aring Materyal, at ang pag-reverse engineering ng Mga Pagmamay-aring Materyal ay mahigpit na ipinagbabawal. Inilalaan ng Color ang lahat ng karapatan sa Mga Pagmamay-aring Materyal na hindi malinaw na ibinigay sa Mga Tuntuning ito.  Anumang pagbanggit o paggamit ng mga pangalan at logo ng mga third party ay eksklusibong pagmamay-ari ng mga partidong iyon. 

Binibigyan ka ng Color ng limitado, hindi eksklusibong karapatan at lisensya para ma-access at magamit ang Site para sa personal at hindi pangkomersyal na mga layunin. Hindi kasama sa lisensyang ito at mahigpit nitong ipinagbabawal ang: (i) anumang derivative na paggamit ng Site o mga nilalaman nito, at (ii) anumang paggamit ng data mining, robot, o katulad na mga tool sa pangangalap at pagkuha ng data. Ang Site, kasama ang pagpapatakbo nito, interface, at mga nilalaman, ay sinasaklaw ng mga batas sa copyright ng US at mga internasyonal na batas at mga kasunduan, at hindi ito maaaring paramihin, duplikahin, kopyahin, ibenta, muling ibenta, bisitahin o dili kaya’y gamitin para sa anumang pangkomersyal na layunin nang walang malinaw na paunang nakasulat na pahintulot mula sa Color. Kasama dito ang, ngunit walang limitasyon sa pagbabawal ng (a_ pagpa-publish ng anumang logo o iba pang pagmamay-aring graphic o trademark na pagmamay-ari ng Color o ng alinman sa mga subsidiary nito, mga affiliate, o iba pang mga partner nang wala ang aming nakasulat na pahintulot, at (b) paggamit ng anumang nilalaman ng Color kasama ang mula sa Site o mga report ng Resulta ng Color (o anumang bahagi nito) para sa hindi personal o pangkomersyal na paggamit nang wala ang aming nakasulat na pahintulot.   

Kung bibigyan mo kami ng anumang mungkahi, rekomendasyon, o iba pang feedback tungkol sa Mga Serbisyo (“Feedback”), sumasang-ayon ka na maaaring gamitin ng Color ang nasabing Feedback sa anumang paraan at para sa anumang layunin, nang walang bayad o pagkilala.

8. Pagbabayad-pinsala at Pagpapalaya sa Pananagutan

Sumasang-ayon ka na ikaw ang magiging responsable para sa paggamit ng Site at sa Serbisyo, at sumasang-ayon kang ipagtanggol, hindi pagbabayarin at hindi pananagutin ang Color at ang mga opisyal, direktor, empleyado, consultant, affiliate, subsidairy at mga ahente nito (sa kabuuan, ang “Color Entities“) mula at laban sa anuman at lahat ng paghahabol, pananagutan, pinsala, pagkawala o pagkalugi, at mga gastos, kasama ang mga makatwirang bayad at gastos para sa abugado, na magreresulta sa o sa anumang paraan ay may kaugnayan sa: (i) iyong pag-access, paggamit ng, o sinasabing paggamit ng Site, Serbisyo, at Mga Resulta, o (ii) iyong paglabag sa Mga Tuntuning ito o anumang pagkatawan, garantiya, o mga kasunduang binanggit dito, o sa anumang naaangkop na batas, o regulasyon. May karapatan ang Color, sa sariling pananagutan nito, na akuin ang eksklusibong pagdepensa at pagkontrol ng anumang bagay na dili kaya’y sasailaim sa pagbabayad-pinsala mo (at nang hindi nililimitahan ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad-pinsala kaugnay sa nasabing bagay), at sa nasabing pangyayari, sumasang-ayon kang makipagtulungan sa pagdepensa ng Color sa nasabing pahayag.

Sa pagsailalim sa Covid-19 Molecular Test, pag-access ng Site, paggamit ng Mga Serbisyo ng Platform para sa Bakuna, o sa anumang iba pang Serbisyo, o dili kaya’y pagsang-ayon sa Mga Tuntuning ito, sa pamamagitan nito ay pinalalaya at sumasang-ayon na hindi ihahabla ang Color, mga subsidiary at affiliate nito, at/o ang lahat ng kanilang kasalukuyan o mga dating kinatawan, tagapangasiwa, opisyal, empleyado, volunteer, ahente, sponsor, direktor, shareholder, partner, hinalinhan, mga kahalili, bumibili, at mga itinalaga, o sinumang iba pang tao na maaari mong sabihing responsable para sa anumang sinasabing pinsala (ang bawat isa ay ituturing na “Pinapalaya”) sa lahat ng pananagutan, mga paghahabol, paghiling, pagkawala o pagkalugi, o mga pinsala sa iyong accound na sanhi o sinasabing sanhi sa kabuuan o bilang bahagi ng mga aksyon ng Mga Pinapalaya, bilang kapabayaan o dili kaya’y sa pinakamalawak na pinahihintulutan ng batas. Nauunawaan mo na isinusuko mo ang mga mahalagang karapatan sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga tuntuning ito at ginawa ito nang malay at nang walang anumang uri ng panghihikayat o pagtiyak at nilalayon itong maging kumpleto at walang kondisyong pagpapalaya sa lahat ng pananagutan sa pinakamalawak na pinahihintulutan ng batas. Dagdag pa rito, kung ang alinman sa bahagi ng pagpapalayang ito ay mapapatunayang hindi valid, dapat patuloy na ipatupad nang buo ang natitirang bahagi nito.

9. Mga Pagtatatuwa ng Pananagutan, Walang Garantiya

ANG SERBISYO AT ANG LAHAT NG MATERYAL AT NILALAMAN NA MAKUKUHA SA SITE AT ANG SERBISYO AY IBINIBIGAY NANG “AS IS” AT NG NASA “BILANG AVAILABLE” NA BASEHAN, NANG WALANG GARANTIYA O ANUMANG URI NG KONDISYON, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG. PARTIKULAR (NGUNIT WALANG LIMITASYON) NA ITINATATUWA NG COLOR ANG LAHAT NG URI NG GARANTIYA, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, NA MAY KAUGNAYAN SA SERBISYO AT SA LAHAT NG MATERYAL AT NILALAMAN NA MAKUKUHA SA SERBISYO AT SITE, KASAMA ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG IPINAHIWATIG NA GARANTIYA NG KAKAYAHANG MAIBENTA O KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN.

HINDI MAAARING MAGBIGAY ANG COLOR NG PAGGAMOT PARA SA COVID-19 O SA IYONG MGA SINTOMAS, AT IKAW AY MAGIGING RESPONSABLE AT MANANATILING RESPONSABLE PARA MAGHANAP NG NAAANGKOP NA PANGANGALAGANG MEDIKAL. TINATANGGAP MO NA, GAYA NG HIGIT PANG TINUKOY DITO, HINDI NAGBIBIGAY ANG COLOR NG ANUMANG SERBISYONG MEDIKAL O PAYO AT HINDI ITO GUMAGAWA NG ANUMANG REPRESENTASYON, GARANTIYA, O MGA PAG-EENDORSO TUNGKOL SA ANUMANG SERBISYONG MEDIKAL O PAYO NA MAAARI MONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG SITE AT/O MGA SERBISYO. HINDI GAGAWA NG ANUMANG GARANTIYA KAUGNAY SA COLOR O SA SERBISYO NA HINDI MALINAW NA SINABI SA MGA TUNTUNING ITO ANG PAYO O IMPORMASYON, SINABI MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA SERBISYO O SA ANUMANG MATERYAL O NILALAMANG MAKUKUHA SA O MAKUKUHA SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO (KABILANG ANG NGUNIT WALANG LIMITASYON SA ANUMANG MGA PAGKONSULTA SA MGA TAUHAN NG COLOR PARA HUMINGI NG SUPORTA, MGA TAGAPAYO SA HENETIKO, O MGA THIRD PARTY NA VENDOR) O NG SITE. INAAKO MO ANG LAHAT NG PANGANIB PARA SA LAHAT NG PINSALA NA MAAARING MAGRESULTA MULA SA PAGGAMIT MO O PAG-ACCESS NG SERBISYO AT NG SITE. SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AT SITE, HIGIT MO PANG TINATANGGAP AT SINASANG-AYUNAN NA HINDI KA GAGAWA NG ANUMANG MEDIKAL NA PAGKILOS, O MAGBIBIGONG GUMAWA NG ANUMANG MEDIKAL NA PAGKILOS, NANG HINDI KUMOKONSULTA SA ISANG PROVIDER NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN.

NAUUNAWAAN MO AT SUMASANG-AYON KA NA HINDI RESPONSABLE ANG COLOR AT HINDI ITO PANANAGUTIN PARA SA ANUMANG PRODUKTO AT SERBISYONG IBINIBIGAY NG IBA PANG INDIBIDUWAL O ENTITY BILANG BAHAGI NG COVID-19 TEST, MGA SERBISYO NG BAKUNA PARA SA COVID-19, O NANG MAY KAUGNAYAN SA ALINMAN SA IBA PANG MGA SERBISYO, NA MAAARING KABILANGAN NG MGA MANUFACTURER AT DISTRIBUTOR NG BAHAGI NG COVID-19 TEST COLLECTION KIT, MGA MANUFACTURER AT DISTRIBUTOR NG BAKUNA PARA SA COVID-19, MGA LUGAR PARA SA PAG-TEST AT PAGBABAKUNA, MGA PROPESYONAL SA PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN, MGA KLINIKAL NA LABORATORYO, MGA MAY KAUGNAYANG AWTORIDAD NG KALUSUGAN NG PUBLIKO, AT IBA PANG TUNGKULIN NG PAMAHALAAN, DAPAT MONG TINGNAN ANG MGA NAAANGKOP NA PATAKARAN AT MGA TUNTUNIN AT KONDISYON MULA SA NASABING IBA PANG THIRD PARTY PARA SA KANILANG MGA TUNTUNIN NG SERBISYO.

HINDI GINAGARANTIYA NG COLOR ANG TULOY-TULOY, WALANG ANTALA O LIGTAS NA ACCESS SA SERBISYO NITO O SA SITE, AT TINATANGGAP MO NA ANG PAGPAPATAKBO NG SITE AY POSIBLENG MAANTALA NG MARAMING DAHILAN NA WALA O NASA KONTROL NG COLOR.

MAAARING IPAGBAWAL NG ILANG HURISDIKSYON ANG PAGTATATUWA NG MGA GARANTIYA AT POSIBLE KANG MAGKAROON NG IBA PANG KARAPATAN NA IBA SA BAWAT HURISDIKSYON.

10. Limitasyon ng Pananagutan, Waiver

HINDI KAILANMAN MANANAGOT ANG COLOR SA IYO PARA SA ANUMANG HINDI DIREKTA, HINDI SINASADYA, ESPESYAL, MAGRERESULTA, O MGA MAPAPARUSAHANG PINSALA NA MAGRERESULTA SA O MAY KAUGNAYAN SA IYONG PAG-ACCESS SA, PAG-ASA SA, O PAGGAMIT NG, O NG IYONG KAWALAN NG KAKAYAHANG MA-ACCESS, UMASA SA, O GAMITIN ANG SERBISYO, ANG MGA RESULTA NG SERBISYO, O ANUMANG MAGTERYAL O NILALAMAN SA SITE O NA NAKUHA NANG MAY KAUGNAYAN SA SERBISYO, BATAY MAN SA GARANTIYA, KONTRATA, MALING ASAL O PAGLABAG SA KARAPATAN (KASAMA ANG KAPABAYAAN), BATAS O ANUMANG IBA PANG NAAAYON SA BATAS, TEORYA, SINABI MAN O HINDI SA MGA ENTITY NG COLOR ANG TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG NASABING PINSALA. ANG MGA RESULTA NG TEST AT MGA SERBISYO AY DAPAT GAMITIN NG ISANG PROVIDER NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN PARA SA MAY KALIDAD NA PAGHANAP NG SARS-COV-2 (NA SASAILAIM SA MGA PAMAMARAAN AT LIMITASYON NG TEST), AT SUMASANG-AYON KA NA HINDI KA LANG AASA SA MGA SERBISYO NG COLOR, MGA RESULTA NG TEST, O IMPORMASYONG NAKUHA MULA SA COLOR PARA SA ANUMANG LAYUNIN, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA PAGTUKOY NA IKAW AY LIGTAS O MAKAKAPAGBIYAHE, MAKAKADALO SA MGA KAGANAPAN, O MAAARING MAKISALAMUHA SA IBA PANG TAO. DAGDAG PA RITO, MALINAW NA TINATALIKURAN NG COLOR ANG ANUMANG RESPONSIBILIDAD PARA SA PATANGGAP (O KAWALAN NG KAKAYAHANG TUMANGGAP) MO NG BAKUNA SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO NG PLATFORM PARA SA BAKUNA, O ANG PAGBIBIGAY NG BAKUNA NG THIRD PARTY. SUMASANG-AYON KA NA ANG PINAGSAMA-SAMANG PANANAGUTAN SA IYO NG COLOR PARA SA ANUMAN AT LAHAT NG PAGHAHABOL NA MAGRERESULTA O NA MAY KAUGNAYAN SA PAGGAMIT NG O SA ANUMANG KAWALAN NG KAKAYAHANG GAMITIN ANG SITE AT/O SERBISYO (KASAMA ANG ANUMANG MATERYAL O NILALAMANG MAKUKUHA SA SITE AT/O SERBISYO), O DILI KAYA’Y SA ILALIM NG MGA TUNTUNING ITO, SA KONTRATA MAN, MALING ASAL O PAGLABAG SA KARAPATAN O IBA PA AY LIMITADO SA MAS MATAAS SA (A) PRESYONG BINAYARAN MO O NA BINAYARAN PARA SA IYO PARA SA SERBISYONG IBINIBIGAY AY MAGRERESULTA SA PANANAGUTAN, O (B) US$50. HINDI NAAANGKOP ANG BINANGGIT NA LIMITASYON SA ITAAS SA MGA HURISDIKSYON NA HINDI NAGPAPAHINTULOT SA PAGBUBUKOD O PAGLILIMITA NG PANANAGUTAN PARA SA MAGRERESULTA O HINDI SINASADYANG MGA PINSALA.

Para sa Covid-19 Molecular Testing, ang iyong Mga Resulta ay batay sa impormasyong kasalukuyang mayroon sa literatura ng medikal at siyentipikong mga database, pati rin sa impormasyon ng labotaryo at mga algorithm na maaaring magbago. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na maaaring baguhin ng Color sa sarili nitong pagpapasya ang iyong report tungkol sa Covid-19 Molecular Test batay sa anumang mga nasabing pagbabago. Posible itong magresulta sa pagbabago sa iyong Mga Resulta. Sa pamamagitan nito, tinatalikuran mo ang anuman at ang lahat ng paghahabol sa Color para sa anumang pagbabago ng report tungkol sa Covid-19 Molecular Test nang ayon sa mga karaniwang pamamaraan sa pagpapatakbo ng Color at hindi mo ito mababawi.

Kung magbibigay ka ng Nasopharyngeal (NP) or Oropharyngeal (OP) na specimen para sa Covid-19 testing, nauunawaan mo na ang pangongolekta ng iyong specimen ay kinabibilangan ng mga panganib na may kasamang hindi masyadong malalang pananakit o kirot, kaunting pagkahirin at/o hindi malubhang pagdurugo ng ilong, at sa napakabihirang sitwasyon, impeksiyon, malubhang pinsala, o kamatayan. Sa pagsusumite ng specimen, malinaw mong tinatalikuran at inaalis ang anuman at lahat ng paghahabol laban sa Color kung magkakaroon ng pananakit, pinsala, o kamatayan mula sa pangongolekta ng iyong specimen.

Sa paggamit ng Mga Serbisyo o pag-access sa Site, tinatanggap mo rin at sumasang-ayon ka na ang ilan sa mga Serbisyong ibinibigay dito ay posibleng sumailalim sa Batas sa Pagiging Handa ng Publiko at Paghahanda sa Emergency (“PREP Act”), na posibleng limitahan ang pananagutan ng Color para sa pagbibigay ng anumang sinasaklaw na mga hakbang na panlaban sa COVID-19.

11. Paglutas ng Dispute at Arbitrasyon

11.1 Pangkalahatan. Sumasang-ayon ka na ang anuman at ang lahat ng legal na aksyon, paglilitis, o mga dispute na magreresulta kaugnay sa Mga Tuntuning ito, sa paggamit mo ng Serbisyo at/o Site, at sa iyong pagtanggap at paggamit ng Mga Resulta ay dapat ayusin sa pamamagitan ng arbitrasyon na may susunding kondisyon na pamamahalaan ng Mga Pamamaraan sa Paglutas ng Komersyal na Dispute at ang Mga Karagdagang Pamamaraan para sa Mga Dispute na May Kaugnayan sa Consumer (sa kabuuan, “AAA Rules“) ng American Arbitration Association (“AAA“), gaya ng binago ng Mga Tuntuning ito, at pangangasiwan ng AAA. Ang anumang pagdinig para sa arbitrasyon ay isasagawa sa mapagkakasunduang lokasyon sa San Mateo County, California. Kasama sa aming kasunduang i-arbitrate ang mga dispute ang ngunit hindi limitado sa lahat ng paghahabol na magreresulta sa o na may kaugnayan sa anumang aspeto ng Mga Tuntuning ito, ang Serbisyo, ang Site, at ang Mga Resulta, ito man ay batay sa kontrata, maling asal o paglabag sa karapatan, batas, panloloko, pagsisinungaling, o anumang iba pang teorya sa batas, at kung mangyayari man ang mga paghahabol sa oras ng pagwawakas o pagkatapos ng pagwawakas ng Mga Tuntuning ito. Kung malalaman ng arbitrator na ang nilalaman ng iyong paghahabol o ang hinahangad na relief ay walang layunin o nagdala ng hindi tamang layunin (gaya ng sinusukat ng mga pamantayang itinakda sa Pederal na Panuntunan ng Sibil na Pamamaraan 11(b)), ang pagbabayad ng lahat ng fee ay pamamahalaan ng Mga Panuntunan ng AAA. Sa ganitong pangyayari, sumasang-ayon kang bayaran ang Color para sa lahat ng perang na-disburse nito na obligasyon mong bayaran sa ilalim ng Mga Panuntunan ng AAA. NAUUNAWAAN MO AT SUMASANG-AYON KA NA SA PAGPASOK SA MGA TUNTUNING ITO, IKAW AT ANG COLOR AY PAREHONG TINATALIKURAN ANG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS NG HURADO O NA LUMAHOK SA ISANG CLASS ACTION, AT SA HALIP AY TINATANGGAP ANG PAGGAMIT NG ARBITRASYON. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang kasunduang ito na mag-arbitrate ay paiiralin sa iyo at sa iba pang maaaring magkaroon ng paghahabol na magreresulta sa o na may kaugnayan sa lahat ng produkto at serbisyong ibinigay sa iyo ng Color, o ng mga taong nagtatrabaho o nakikibahagi sa Color.

11.2 Mga Hindi Kasama. Di alintana sa subsection 11.1, sumasang-ayon ka at ang Color na walang anumang kabilang dito ang ituturing para talikuran, pigilang mangyari, o dili kaya’y limitahan ang alinman sa aming karapatang: (i) maghain ng paghahabla sa small claims court; (ii) magsagawa ng mga aksyon sa pagpapatupad sa pamamagitan ng naaangkop na pederal, pang-estado o lokal na mga ahensiya kung saan available ang mga nasabing aksyon; (iii) maghangad ng injunctive relief sa hukuman; o (iv) maghain ng habla sa hukuman para matugunan ang mga paghahabol kaugnay sa paglabag ng intellectual property.

11.3 Walang Mga Class Action. IKAW AT ANG COLOR AY SUMASANG-AYON NA ANG BAWAT ISA SA INYO AY MAAARING MAGHABLA LABAN SA ISA’T ISA NANG AYON LANG SA IYONG O SA INDIBIDUWAL NA KAKAYAHAN AT HINDI BILANG NAGSASAKDAL O GRUPO SA ANUMANG SINASABIGN PAGLILITIS NG GRUPO O KINATAWAN. Dagdag pa rito, maliban kung pareho ninyong mapagkakasunduan ng Color, hindi maaaring isama ng arbitrator ang mahigit sa isang paghahabol ng tao, at hindi maaaring mangibabaw sa anumang anyo ng isang paglilitis ng kinatawan o ng grupo.

11.4 Mga Pagbabago. Kung sa hinaharap ay gagawa ang Color ng anumang pagbabago sa probisyon ng arbitrasyong ito, maaari mong tanggihan ang nasabing pagbabago sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng nakasulat na abiso sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa pagbabago kung saan dapat na tapusin kaagad ang iyong account sa Color at patuloy na ipapatupad ang probisyon ng arbitrasyon na ito na ipapatupad kaagad bago ang iyong pagtanggi.

11.5 Pagpapatupad. Kung malalamang hindi maipapatupad ang buong Seksyon 11 na ito, kung gayon ang buong Seksyon 11 ay dapat ipawalang-saysay, at sa nasabing pangyayari, sumasang-ayon ang mga partido na ang eksklusibong hurisdiksyon at lugar na inilarawan sa Seksyon 13 ay dapat mamahala sa anumang aksyon na magreresulta sa o na may kaugnayan sa Mga Tuntuning ito.

 

12. Pagbabago ng Mga Tuntunin

May karapatan ang Color na i-update o baguhin ang Mga Tuntunin anumang oras nang walang abiso, at ang mga nasabing pagbabago ay ipapatupad kaagad kapag naipaskil na ang mga ito sa Serbisyo o sa Site, maliban na lang kung ayon sa isinasaad sa ibaba. Tutukuyin ng Mga Tuntuning ito ang petsa ng huling pag-update. Ang iyong paggamit sa Serbisyo at/o Site kasunod ng anumang nasabing pagbabago ay bubuo sa pagsang-ayon mong mapailalim ng mga binagong Tuntunin. Kung magkakaroon ng mga materyal na pagbabago sa Mga Tuntunin, gagawa ang Color ng mga makatwirang pagsusumikap para abisuhan ka tungkol sa pagbabago, tulad ng sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat sa anumang oaddress na maaaring ginamit mo para magparehistro ng isang account, sa pamamagitan ng isang pop-up na window sa Site, o iba pang katulad na paraan. Magkakabisa ang mga materyal na pagbabago sa Mga Tuntuning ito nang mas maaga sa: (i) una mong paggamit ng Serbisyo at/o Site na may kasamang aktwal na abiso ng nasabing pagbabago, o (ii) sa loob ng tatlumpung (30) araw mula nang maipaskil ang nasabing pagbabago. Ang mga dispute na magreresulta sa Mga Tuntuning ito ay lulutasin nang ayon sa ipinapatupad na bersyon ng Mga Tuntunin sa oras na mangyayari ang dispute. Hinihikayat ka naming tingnan ang Mga Tuntuning ito nang madalas para manatiling may nalalaman tungkol sa mga pinakabagong pagbabago. Walang limitasyon sa kabuuan ng nabanggit, walang ipapatupad na pagbabago sa mga tuntunin ng aming kasunduang i-arbitrate ang mga dispute nang walang malinaw na pahintulot mula sa iyo, sa kondisyon na kung magmumungkahi kami ng pagbabaog sa mga tuntunin ng aming kasunduang mag-arbitrate at hindi ka magbibigay ng pahintulot sa pagbabago, dapat mong itigil ang iyong paggamit ng Serbisyo.

13. Pangkalahatan

Ang Mga Tuntuning ito, kasama ng Patakaran sa Privacy, kung naaangkop, ang NPP, na naaangkop sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, at sa anumang iba pang tuntunini o kasunduang malinaw na isinama sa pamamagitan ng pagbanggit dito, ay bumubuo sa kabuuan at sa eksklusubong pag-unawa at pagsang-ayon mo at ng Color tungkol sa iyong paggamit ng at pag-access sa Serbisyo at/o Site, at maliban na lang kung malinaw na pinahihintulutan sa itaas ay maaari lang baguhin sa pamamagitan ng nakasulat na kasunduan na pinirmahan ng mga awtorisadong kinatawan ng lahat ng partido sa Mga Tuntuning ito. Ang Mga Tuntuning ito, ang iyong paggamit ng Site at Serbisyo, at ang pagbibigay mo ng iyong PII ay dapat pamahalaan ng mga batas ng Estado ng California nang hindi isinasaalang-alang ang mga prinsipyo tungkol sa salungatan ng batas. Sa lawak na pinahihintulutan dito ang anumang paghahabla o paglilitis ng hukuman, sumasang-ayon ka at ang Color na mapailalim sa personal at eksklusibong hurisdiksyon ng mga hukuman ng estado at ng pederal na matatagpuan sa Santa Clara County, California para sa layunin ng paglilitis ng lahat ng nasabing dispute. Hindi mo maaaring italaga o ilipat ang Mga Tuntuning ito o ang iyong mga karapatan dito, nang buo o nang hindi buo, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas o iba pa, nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa amin. Maaari naming italaga ang Mga Tuntuning ito anumang oras nang walang abiso. Ang kabiguang hilinging isagawa ang anumang probisyon ay hindi makakaapekto sa aming karapatang hilingin ang pagsasagawa sa anumang oras pagkatapos nito, at hindi bubuo ang anumang paglabag o default sa Mga Tuntuning ito o anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito sa pagtalikod sa anumang kasunod na paglabag o default o pagtalikod mismo sa probisyon. Ang paggamit ng mga header ng seksyon sa Mga Tuntuning ito ay para lang sa kaginhawaan at hindi dapat magkaroon ng anumang epekto sa pagbibigay ng kahulugan sa mga partikular na probisyon. Kung magiging invalid o hindi maipapatupad ang alinmang bahagi ng Mga Tuntuning ito, dapat ipatupad ang hindi maipapatupad na bahagi sa pinakamalawak na posible at ang mga natitirang bahagi ay mananatiling may bisa at ipapatupad. Kapag winakasan ang Mga Tuntuning ito, ang anumang probisyon sa pamamagitan ng katangian nito o ipinahayag na mga tuntunin ay dapat manatili sa nasabing pagwawakas o pagtatapos, kasama ang Seksyon 8 hanggang 11 at13.

 

14. Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Ang mga serbisyo dito ay ibinibigay ng Color Health, Inc. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng email sa support@color.com.

15. Pagwawakas

Dapat patuloy na ipatupad ang Mga Tuntuning ito maliban na lang hanggang sa wakasan ito ng Color. Maaaring wakasan, suspindihin, o paghigpitan ng Color ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito at ang Serbisyo at/o Site anumang oras sa sarili nitong discretion at nang walang abiso sa iyo.

16. Mga Third-Party na Benepisyaryo

Walang anumang nilalaman sa Mga Tuntuning ito ang nilalayong magbigay ng anumang karapatan, remedyo, o mga benepisyo sa sinumang third party.

17. Paggamit ng “Open Source” Software

Paminsan-minsan, maaaring gumamit ang Color ng ilang “open source” software component o mga program para maibigay ang Mga Serbisyo sa iyo. Kung saan naaangkop, pinahihintulutan mo ang paggamit ng mga nasabing item. Tinatanggap mo din at sumasang-ayon ka na ang mga nasabing component o program ay ginawa ng mga third party na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Color, at hindi gumagawa ang Color, sa pamamagitan ng karaniwang paggamit o paglalagay nito sa anumang Serbisyo o Site ng anumang garantiya tungkol sa kalidad o pagiging tunay ng mga ito.

18. Mga Elektronikong Pirma

Sa paggamit ng aming Site o Mga Serbisyo, pinahihintulutan mo ang pakikipagnegosyo sa Color sa elektronikong paraan.

19. Ang Aming Commitment sa Pagiging Naa-access

Committed ang Color na gawing naa-access ang nilalaman ng aming Site at madaling magagamit ng user para sa lahat. Kung nahihirapan kang tingnan o i-navigate ang nilalaman sa Site na ito, o kung may mapapansin kang anumang nilalaman, feature, o functionality na pinaniniwalaan mong hindi ganap na ma-access ng mga taong may mga kapansanan, pakitawagan ang aming Support team sa (844) 352-6567 o mag-email sa support@color.com nang may nakasulat na “Disabled Access” sa subject line at magbigay ng (a) paglalarawan ng partikular na feature na sa palagay mo ay hindi ganap na naa-access, o (b) isang mungkahi tungkol sa dapat paghusayin. Siniseryoso namin ang iyong feedback at isasaalang-alang ito habang sinusuri namin ang mga paraan para matanggap ang lahat ng aming kliyente at ang aming pangkalahatang mga patakaran sa pagiging naa-access. Dagdag pa rito, bagaman wala kaming kontrol sa mga vendor, mahigpit naming hinihiakayat ang mga vendor ng third-party digital na nilalaman na magbigay ng nilalaman na naa-access at madaling magagamit ng user.

 

Para sa aming abiso ng CARES Act Seksyon 3202, paki-click dito.

Pebrero 19, 2021 Isinulat at ipinatupad ang dokumentong ito sa wikang Ingles. Kung magkakaroon ng anumang salungatan sa pagbibigay ng kahulugan sa pagitan ng Ingles na bersyon at ng anumang isinaling-wika, mangingibabaw ang Ingles na bersyon.