skip to content

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Color Health

Huling nabago: Septyembre 1, 2022

 

To view this page in English click here >

要以繁體中文閱讀,請單擊此處 >

Để đọc cái này bằng tiếng Việt, bấm vào đây >

Чтобы прочитать это на русском, нажмите здесь >

한국어로 읽으려면 여기를 클릭하십시오 >

< لقراءة هذا باللغة العربية ، انقر هنا

Para leer esto en español, haga clic aquí >

Pakiusap na basahin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo (ang “Mga Tuntunin“) at ang aming Paunawa sa Privacy (“Paunawa sa Privacy“) nang maingat dahil pinapangasiwaan nila ang iyong paggamit ng Color Health, Inc. at ng mga kasama nito (sama-samang tinatawag na “Color,” “tayo,” “kami,” o “atin“) mga serbisyo, kasama ang website na nasa www.color.com (ang “Site“), mga kaukulang mobile application (“App“), aming mga paghahatid ng pangangalaga ng kalusugan at mga serbisyo sa teknolohiya ng platform, at mga available na mga pagsusuri (“Mga Pagsusuri”) at mga produkto (na dagdag na nakalarawan sa ibaba) maa-access sa pamamagitan ng Site.   Para mas madaling basahin ang Mga Tuntuning ito, ang Site, ang aming mga serbisyo, mga produkto, mga pagsusuri, at App ay sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo“.

HINDI MO DOKTOR ANG COLOR, HINDI ITO NANGGAGAMOT, AT HINDI ITO NAGBIBIGAY NG ANUMANG PANGANGALAGANG MEDIKAL O PAYONG MEDIKAL.  HINDI PARA SA MGA EMERGENCY ANG PAGGAMIT SA MGA SERBISYO.  KUNG SA TINGIN MO AY MAYROON KANG MEDIKAL NA EMERGENCY, TUMAWAG SA 911 O PUMUNTA SA PINAKAMALAPIT NA BUKAS NA KAGAWARAN PARA SA EMERGENCY.

Hindi angkop ang Mga Serbisyo sa lahat ng medikal na kondisyon o alalahanin.  Inirerekomenda namin na kausapin mo ang iyong doktor o iba pang kwalipikadong tagapangalaga ng kalusugan hinggil sa anumang tanong na mayroon ka tungkol sa Mga Serbisyo ng Color bago mo pahintulutan ang paggagamot o pagsusuri.   Mahalagang maingat na repasuhin mo ang anumang fact sheet o iba pang ipinamamahaging impormasyon at masagot ang lahat ng tanong mo bago magpatuloy.  Hindi ka dapat gumawa ng mga medikal na desisyon o pagbabago sa mga gamot o dosis nang hindi kumokonsulta sa isang healthcare provider.

1.              Mga Serbisyo. Maaaring kasama sa mga iniaalok na serbisyo ng o sa pamamagitan ng Color ang, pero hindi limitado, sa mga sumusunod:

(a) Mga platform ng software sa pangangasiwa ng mga populasyon ng pasyente at paghahatid sa Color at sa mga serbisyo ng partner at sa mga pananaw sa kalusugan (“Mga Serbisyo ng Platform”);

(b) Pagsusuri para sa COVID-19 (“(Mga) Pagsusuri para sa COVID-19“) at pangangasiwa ng protokol (sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng COVID-19“);

(c) Mga pagbabakuna at suportang serbisyo (sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo ng Platform para sa Pagbabakuna“);

(d) Pagsusuri sa nakahahawang sakit (“(Mga) Pagsusuri sa Nakahahawang Sakit”) at mga pansuportang serbisyo (sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo para sa Nakakahawang Sakit”);

(e) Pagsusuri para sa Pang-iwas na Pangangalaga (“(Mga) Pagsusuri para sa Pang-iwas na Pangangalaga”) at mga suportang serbisyo (sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo sa Pang-iwas na Pangangalaga”);

(f) Genetic na pagsusuri (ang “(Mga) Genetic na Pagsusuri”) at mga suportang serbisyo (sama-samang tinatawag na “Mga Serbisyo sa Genetic na Pagsusuri”);

(g) Mga serbisyo ng laboratoryo (“Mga Serbisyo ng Laboratoryo”);

(h) Mga serbisyo ng botika (“Mga Serbisyo ng Botika”);

(i) Tagapagbigay ng pangangalagang kalusugan o mga serbisyong klinikal (“Mga Serbisyo ng Provider“) at

(j) Access sa mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng Site o App at anumang iba pang feature, content, o application na maaari naming ialok paminsan-minsan.

Puwede kang iugnay ng Color sa mga kasapi at/o hindi kasaping clinician, laboratoryo, botika, at iba pang propesyonal. Bawat sa mga ito ay maaaring may kanya-kanyang kaukulang Tuntunin ng Serbisyo at iba pang patakaran.  Hindi kami ang kumokontrol o nakikialam sa paggagamot ng mga clinician.R esponsibilidad ang bawat isa pangangalagang medikal at paggagamot na ibinibigay niya sa iyo.

2.              Pagsang-ayon sa Mga Tuntunin. Sa pamamagitan ng paggawa ng account at paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon kang mapailalim sa Mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sang-ayon na mapailalim sa Mga Tuntuning ito, huwag mong gamitin ang Mga Serbisyo.

3.              Paunawa sa Privacy. Pakisuri ang aming Paunawa sa Privacy, na nangangasiwa rin sa paggamit mo ng Serbisyo, para sa impormasyon kung paano kumolekta, gumamit o magbahagi ng iyong impormasyon.

4.              Mga pagbabago sa Mga Tuntuning ito o sa Mga Serbisyo. Puwede naming i-update ang Mga Tuntuning ito paminsan-minsan sa pamamagitan ng pag-post ng na-update na Mga Tuntunin sa Site at sa App.  Puwede rin kaming mamahagi o mag-post ng mga paunawa hinggil sa mga update na ito. Pakisuri ang Mga Tuntunin tuwing maa-update ito. Ang paggamit sa Mga Serbisyo matapos ma-post ang mga na-update na Tuntunin ay nangangahulugang tinatanggap mo at sang-ayon kang mapailalim sa mga na-update na Tuntunin. Kung hindi ka sang-ayon na mapailalim sa Mga nakatakdang Tuntunin noong gamitin mo ang Mga Serbisyo, hindi mo puwedeng gamitin ang Mga Serbisyo. Dahil nagbabago ang aming Mga Serbisyo sa paglipas ng panahon, puwede naming baguhin o hindi ituloy ang lahat o ang anumang bahagi ng Mga Serbisyo, anumang oras at walang paunawa, ayon sa aming pagpapasya.

5.Mga Karagdagang Tuntunin para sa Mga Karagdagang Serbisyo at para sa Mga Komersyal na Customer. Maaari kaming magbigay ng ilang partikular na serbisyo na napapailalim sa mga karagdagang tuntunin (na aabisuhan ka), at sa paggamit ng mga serbisyong ito, sumasang-ayon ka sa mga kaukulang karagdagang tuntunin.  Napapailalim sa mga karagdagang tuntunin ang mga komersyal na customer (gaya ng, kung naaangkop, ang Mga Tuntunin ng Color sa Pag-order at Mga Tuntunin ng Color sa Programa ng Higher Ed).

6.              Katumpakan ng Impormasyong Ibinibigay Mo. Ikaw lang ang may responsibilidad para sa katotohanan at katumpakan ng lahat ng impormasyong ibibigay mo para sa iyong sarili o iba pang indibidwal, at itinatanggi ng Color ang anumang pananagutan o pinsalang dulot ng hindi totoo o hindi tumpak na impormasyong ibibigay mo.

7.               Sino ang Puwedeng Gumamit ng Mga Serbisyo?

(a) Legal na awtoridad. Kinakatawan mo na mayroon kang legal na awtoridad na gamitin ang Mga Serbisyo.  Kung gumagamit ka ng Mga Serbisyo para sa ibang indibidwal, kinakatawan mo na mayroon kang legal na awtoridad o hayag na pahintulot ng indibidwal na iyon para magamit mo ang Mga Serbisyo o tumugon sa ngalan niya.

1.              Dapat hindi ka bababa sa labing-tatlong (13) taong gulang para ma-access ang Site.  Maliban kung iba ang tinukoy, dapat hindi ka bababa sa labing-walong(18) taong gulang para makapagsumite ng specimen at magamit ang Mga Serbisyo.  Posibleng available ang ilang partikular na Serbisyo para sa mga indibidwal na wala pang labing-walong (18) taong gulang na may pahintulot ng magulang o tagapangalaga, o kung pinapayagan ng kaukulang batas sa inyong hurisdiksyon ang mga taong wala pang labing-walong (18) taong gulang na magpahintulot para sa kanilang sarili para matanggap ang Mga Serbisyong ito.  Sa pagsang-ayon sa Mga Tuntunin, kinakatawan at ginagarantiyahan mo sa amin na alinsunod ang paggamit mo ng Serbisyo sa anuman at sa lahat ng kaukulang batas at regulasyon. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo rin na sinuri mo at sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Privacy ng Color at, kung naaangkop, sa Paunawa sa Mga Kagawian sa Privacy, sa Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito, at sa anumang naaangkop na Mga Tuntunin ng Serbisyo.  Higit mo pang kinakatawan at ginagarantiyahan na: (ii) hindi ka mas bata sa labing-tatlong (13) taong gulang; (ii) kung magbibigay ka ng sample na biyolohikal at hihiling ng Serbisyo, alinman sa (1) hindi ka mas bata sa labing-walong (18) taong gulang, o (2) kung wala pang labing-walong (18) taong gulang, (a) na pinapahintulutan ka sa ilalim ng mga batas at regulasyon sa iyong hurisdiksyon na magbigay ng pahintulot sa Serbisyo, o (b) na may magulang o legal na tagapag-alaga ka na nagbigay ng pahintulot at anumang kaukulang awtorisasyon para makuha mo ang Serbisyo alinsunod sa mga pamamaraan ng Color.

(b) Pag-screen para malaman kung kandidato ka para dito. Ang pagiging kwalipikado mo para mag-schedule at tumanggap ng Mga Serbisyo ay posibleng nakadepende sa personal na impormasyon at impormasyon sa pag-screen na ibibigay mo.

(c) Mga serbisyong nakabatay sa account. Para sa mga tiyak na feature ng Mga Serbisyo, mangangailangan ka ng account. Ikaw ang responsable sa pagbibigay ng tumpak at kumpletong impormasyon ng account at sa pagpapanatili na up to date ang impormasyon ng account. Kung hindi mo gagawin ito, puwede naming suspindihin o wakasan ang iyong account. Para maprotektahan ang iyong account, panatilihing kumpidensyal ang mga detalye at password ng account, at i-notify agad kami tungkol sa anumang hindi awtorisadong paggamit. Ikaw ang responsable para sa lahat ng mangyayaring aktibidad sa iyong account.

(d) Hurisdiksyon. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) wala ka sa bansa na napapailalim sa embargo ng Pamahalaan ng U.S., o itinalaga ng Pamahaalan ng U.S. bilang bansang sumusuporta sa terorista; at (ii) hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o hinihigpitang partido ng Pamahalaan ng U.S.

8.             Mga Serbisyo sa Pagbabakuna. Nauunawaan mo na walang bakunang makapagbibigay sa iyo ng ganap na proteksyon laban sa pagkakahawa sa anumang sakit, at may mga likas na panganib sa pagtanggap ng anumang bakuna.

9.              Mga Healthcare Provider na Kumikilos sa Ngalan ng Kanilang mga Pasyente. Kung isa kang healthcare provider na nagsusumite ng iniutos na Pagsusuri para sa iyong pasyente, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (i) mayroon kang valid at aktibong propesyonal na lisensya at pinahihintulutan sa iyong hurisdiksyon na mag-utos ng Pagsusuri para sa iyong pasyente; (ii) pinayuhan mo ang iyong pasyente tungkol sa mga benepisyo, panganib, kakayahan, at limitasyon ng (mga) Pagsusuri at (mga) Serbisyo; (iii) nakakuha ka ng pahintulot mula sa iyong pasyente na magbahagi ng impormasyon sa kalusugan sa Color, ayon sa kinakailangan sa ilalim ng HIPAA, at anumang iba pang mga naaangkop na kinakailangan sa privacy ng data; (iv) kinumpirma mo na nilagdaan o lalagdaan ng iyong pasyente ang kaukulang pahintulot na may pabatid; at (v)aabisuhan mo ang Color tungkol sa anumang pagbabago sa impormasyon ng pasyente at status ng pahintulot (hal., mga pagbabago sa pahintulot hinggil sa pagtatabi ng sample o paglahok sa opsyonal na pananaliksik).

10.            Pagpoproseso ng Sample. Maaaring humantong ang pagkabigong makakuha at maibalik sa tamang oras ang iyong sample, nang mahigpit na sumusunod sa mga tagubilin sa pagkuha at pagpapadala at mga deadline, sa mga pagkaantala o kawalan ng kakayahang magsauli ng resulta ng pagsusuri. Walang pananagutan ang Color sa anumang hindi pagsunod sa mga tagubiling ito, o para sa mga pagkaantala o pagkawala ng specimen dahil sa pagpapadala, transportasyon, lagay ng panahon, o iba pang hindi makokontrol na kaganapan. Para sa pamalit na pagsusuri, posibleng mangailangan ng bagong specimen at posibleng magtamo ka ng bayarin sa pamalit na test kit.

11.            Impormasyong Ibinibigay sa Color ng mga Third Party. Puwedeng magbigay ang Color o gawing available sa iyo ang impormasyong matatanggap nito mula sa isang health system; estado, county, o pamahalaang panlunsod; employer; paaralan o unibersidad; o iba pang tumatangkilik na entity o iba pang third-party.  Walang responsibilidad ang Color sa katumpakan ng anumang gayong impormasyon.

12.           Feedback. Ikinalulugod namin ang feedback, mga komento, ideya, mungkahi, at suhestyon para sa mga pagpapahusay sa Mga Serbisyo (“Feedback“). Kung pipiliin mong magsumite ng Feedback, sumasang-ayon ka na malaya kaming gamitin ito na walang anumang paghihigpit o kabayaran sa iyo.

13.           Pagbabayad. Posibleng may bayad ang ilang partikular na Pagsusuri, pagbabakuna, serbisyo ng botika, pagpapadala, pagbisita ng clinician at iba pang serbisyong pangkalusugan na available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.  HINDI MARE-REFUND ANG LAHAT NG IBINAYAD NA IYON

(a) Pangkalahatan. Kapag nagbayad ka para sa alinman sa aming Mga Serbisyo (bawat isa ay “Transaksyon“), hayagan mo kaming pinahihintulutan (o ang aming third-party na tagaproseso ng bayad) na singilin ka gamit ang Impormasyon sa Pagbabayad (gaya ng tinutukoy sa ibaba) para sa gayong Transaksyon. Puwede naming hilingin sa iyo na magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng iyong Transaksyon, kabilang ang numero ng iyong credit card, ang petsa ng pag-expire ng iyong credit card, at ang iyong email at postal address para sa pagsingil at pag-notify (ang gayong impormasyon ay “Impormasyon sa Pagbabayad“). Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon kang legal na karapatang gamitin ang lahat ng paraan ng pagbabayad na kinakatawan ng anumang gayong Impormasyon sa Pagbabayad. Kapag nagsimula ka ng Transaksyon, pinahihintulutan mo kami na ibigay ang iyong Impormasyon sa Pagbabayad sa mga third party para makumpleto namin ang iyong Transaksyon at para masingil ang iyong paraan ng pagbabayad para sa uri ng Transaksyong pinili mo (pati ang anumang kaukulang buwis at iba pang bayarin). Posibleng kailanganin mong magbigay ng karagdagang impormasyon para maberipika ang iyong pagkakakilanlan bago makumpleto ang iyong Transaksyon (kasama ang impormasyong ito sa kahulugan ng Impormasyon sa Pagbabayad). Sa pagsisimula ng Transaksyon, sumasang-ayon ka sa mga patakaran sa presyo, pagbabayad, at pagsingil na naaangkop sa gayong mga bayarin at singil, gaya ng nai-post o kung hindi man ay naipaalam sa iyo. Hindi mare-refund at hindi maililipat ang lahat ng bayad para sa Mga Transaksyon maliban kung hayagang ibinigay sa Mga Tuntuning ito. Puwedeng bayaran ang lahat ng bayarin at kaukulang buwis, kung mayroon man, dolyar ng U.S.

(b) Insurance. Sa mga tiyak na sitwasyon, posibleng saklawin ng iyong health plan ang lahat o ang isang bahagi ng paggamit mo ng Mga Serbisyo. Napapailalim sa mga tuntunin ng anumang kaukulang nakasulat na kasunduan sa planong pangkalusugan, maaari mo kaming awtorisahang maningil para sa mga Serbisyo sa ngalan mo at ibahagi ang mga kinakailangang impormasyon sa planong pangkalusugan para iproseo ang mga pagbabayad. Kung saklaw ng iyong health plan ang Mga Serbisyo ng Color at nagbayad ito sa Color para sa isang Transaksyon, babawasan ang dapat mong bayaran para sa Transaksyong iyon ayon sa halaga ng iyong planong pangkalusugan na aktuwal na binayaran sa Color. Puwede kang magkaroon ng pananagutan sa anumang bayarin na hindi saklaw ng iyong health plan, gaya ng mga copay, deductible, at coinsurance. Puwedeng hilingin namin sa iyo na ibigay ang impormasyon ng insurance, pati ang iyong insurer, ID number, RxBin number, at RxPCN number.  Sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ng insurance, kinakatawan mo na tumpak, kumpleto at kasalukuyan ang gayong impormasyon.

14.           Ang Iyong Content.

(a) User Content. Maaari kang payagan ng aming Mga Serbisyo na magsumite, magtabi, o magbahagi ng impormasyon, data, o content gaya ng text (sa pakikipag-usap sa mga healthcare provider o iba pa), mga file, assessment, pamamaraan sa sariling pag-uulat, sample ng lab, resulta ng laboratoryo, reseta at dokumento ng botika, medikal na record, history ng pamilya, dokumento, graphics, larawan, software, audio, at video. Anumang (bukod sa Feedback) gawin mong available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ay tinutukoy bilang “User Content“. Walang inaangking anumang karapatan sa pagmamay-ari ang Color sa anumang User Content at walang anuman sa Mga Tuntuning ito ang ituturing na pumipigil sa anumang karapatan na posibleng mayroon ka sa iyong User Content.

(b) Mga Pahintulot para sa Iyong User Content. Pinagkakalooban mo rito ng lisensya ang Color na gamitin ang anumang User Content para maisagawa at maibigay ang Mga Serbisyo.   Dagdag pa, hanggang sa puntong isapubliko mo ang anumang User Content, pinagkakalooban mo rito ang Color ng hindi eksklusibo, maililipat, pambuong mundo, walang royalty na lisensya, na may karapatang mag-sublicense, gumamit, kumopya, magbago, gumawa ng mga ibinatay na gawa, ipakita sa publiko, at magbahagi, ng anumang pampublikong User Content kaugnay ng pagsasagawa at pagbibigay ng Mga Serbisyo.

(c) Ang Iyong Responsibilidad para sa User Content. Ikaw lang ang responsable para sa lahat ng iyong User Content. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon (at magkakaroon) ka ng lahat ng karapatan na kailangan para mabigyan kami ng mga karapatan sa lisensya sa iyong User Content sa ilalim ng Mga Tuntuning ito. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na wala sa alinman sa iyong User Content, o sa paggamit at pagbibigay mo ng iyong User Content ang gagawing available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, o sa anumang paggamit ng Color sa iyong User Content sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ang manghihimasok, gagamit sa maling paraan, o lalabag sa mga karapatan ng third party sa intelektuwal na pag-aari, o mga karapatan sa publisidad o privacy, o hahantong sa paglabag sa anumang kaukulang batas o regulasyon.

(d) Pag-aalis ng User Content. Hanggang sa sukdulang hangganang pinapayagan ng batas, puwede mong hilingin na alisin ang iyong User Content sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa support@color.com. Sa ilang partikular na pagkakataon, maaaring hindi ganap na maaalis ang ilan sa iyong User Content (gaya ng mga post o komentong ginagawa mo). Posibleng may mga kopya ka pa rin ng iyong User Content sa Mga Serbisyo. Hangggang sa sukdulang hangganang pinapayagan ng batas, hindi kami responsable o mananagot sa pag-aalis o pag-delete ng (o ng kabiguang alisin o i-delete) alinman sa iyong User Content. Posibleng kailanganin ng Color na panatilihin ang ilang partikular na User Content kaugnay ng aming legal na kinakailangan para mapanatili ang mga record na may kaugnayan sa kalusugan.

(e) Pagsubaybay sa User Content. Hindi obligado ang Color na subaybayan ang pag-access o paggamit sa Mga Serbisyo o ang suriin o i-edit ang anumang content. Gayunman, may karapatan kaming gawin iyon para sa layuning mapatakbo ang Mga Serbisyo, para matiyak ang pagsunod sa Mga Tuntuning ito at para sumunod sa mga kaukulang batas o iba pang legal na kinakailangan. Nakalaan sa amin ang karapatan, pero hindi kami obligado, na alisin o i-disable ang access sa anumang content, pati sa User Content, anumang oras at walang paunawa, kasama ang, pero hindi limitado sa, kung aming, ayon sa aming pagpapasya, ituturing na dapat tanggihan iyon o lumalabag sa Mga Tuntuning ito.

(f) Intelektuwal na Pag-aari ng Color. Puwede naming gawing available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ang content na napapailalim sa mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari. Pinananatili namin ang lahat ng karapatan sa content na iyon.

15.           Mga Karapatan at Mga Tuntunin para sa Mga App.  Kung susunod ka sa Mga Tuntuning ito, binibigyan ka ng Color ng limitado, hindi eksklusibo, at hindi maililipat na lisensya, nang walang karapatang mag-sublicense, mag-access at kung naaangkop, mag-download at mag-install ng App sa iyong mga personal na device. Puwede mong i-access ang Site at paganahin ang App para lang sa iyong personal at hindi komersyal na layunin (maliban kung komersyal na customer ka, na binibigyan ka sa kasong ito ng Color ng karapatang gamitin ang Site o App alinsunod sa mga tuntunin ng iyong kaukulang komersyal na kasunduan sa Color). Maliban kung gaya ng hayagang pinapayagan sa Mga Tuntuning ito, hindi ka puwedeng: (i) kumopya, magbago o gumawa ng mga ibinatay na gawa sa App; (ii) mamahagi, ilipat, i-sublicense, ipaupa, ipahiram o ipaarkila ang Site o App (iii) i-reverse engineer, i-decompile o baklasin ang Site o App; o (iv) gawing available sa maraming user ang paggana ng Site o App sa pamamagitan ng anumang paraan.

16.           Mga Text at Tawag ng Serbisyo. Kung ibibigay mo ang iyong numero ng cellphone sa Color (online o sa text) pinahihintulutan mo rito ang Color, at ang mga tagapagbigay-serbisyo nito, na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng tawag sa telepono, at/o SMS/text sa ibinigay na numero, pati sa pamamagitan ng mga awtomatikong dina-dial, awtomatikong binubuo at/o paunang nirekord na mga mensahe.  Nauunawaan mo na posibleng kasama sa gayong mga mensahe, na walang limitasyon, ang mga authentication code para ma-verify ang pagmamay-ari mo sa iyong mobile device at/o mga paalala tungkol sa mga susunod na appointment.  Puwede kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga tawag sa telepono, at/o mga text sa pamamagitan ng pagsagot ng STOP o pag-email sa support@color.com.  Gayunman, ang gayong pag-opt out ay puwedeng makaapekto sa pag-access mo sa Mga Serbisyo ng Color.  Higit mo pang kinikilala at sinasang-ayunan na ang mga komunikasyong ipinapadala sa pamamagitan ng hindi naka-encrypt na email o sa pamamagitan ng mga text sa isang bukas na network ay likas na hindi secure, at walang kasiguruhan ng pagiging kumpidensyal ng impormasyong ipinapaabot sa ganitong paraan.

17.           Mga Pangkalahatang Pagbabawal. Sumasang-ayon kang hindi gagawin ang alinman sa mga sumusunod:

(a) Muling ibenta, ipamahagi, ilipat, o gamitin sa anumang layuning bukod pa sa pagsasagawa ng (mga) Pagsusuri, anumang kit para sa koleksyon ng sample para sa Pagsusuri, nang walang hayag na nakasulat na pahintulot ng Color;

(b) Mag-post, mag-upload, mag-publish, magsumite, o magpadala ng anumang User Content na: (i) nanghihimasok, gumagamit sa maling paraan, o lumalabag sa patent, copyright, trademark, trade secret, moral na karapatan, o iba pang karapatan sa intelektuwal na pag-aari, o mga karapatan sa publisidad o sa privacy ng third party; (ii) lumalabag, o nanghihikayat ng anumang gawi na maaaring lumabag sa anumang kaukulang batas o regulasyon o hahantong sa pananagutang sibil; (iii) mapanloko, huwad, mapanlinlang o mapandaya; (iv) mapanira, malaswa, pornograpiko, bulgar, o nakakasakit; (v) nagsusulong ng diskriminasyon, pagkapanatiko, rasismo, pagkamuhi, panliligalig, o pinsala laban sa sinumang indibidwal o grupo; (vi) marahas o nagbabanta o nagsusulong ng karahasan o mga aksyong nagbabanta sa sinumang tao o entity; o (vii) nagsusulong ng mga ilegal o nakakapinsalang gawain o substance;

(c) Gumagamit, nagpapakita, sinasalamin o inilalagay ang Mga Serbisyo o anumang indibidwal na elemento sa loob ng Mga Serbisyo, pangalan ng Color, anumang trademark ng Color, logo o iba pang pagmamay-aring impormasyon, o ang layout at disenyo ng alinmang page o form na nakapaloob sa isang page, na walang hayag na nakasulat na pahintulot ng Color;

(d) Mag-access, makialam, o gumamit ng mga hindi pampublikong bahagi ng Mga Serbisyo, mga computer system ng Color, o ang mga teknikal na sistema ng paghahatid ng mga provider ng Color;

(e) Walang nakasulat na pahintulot mula sa Color, tangkaing siyasatin, i-scan, o subukan ang kahinaan ng anumang system o network ng Color o labagin ang anumang pamamaraang panseguridad o pang-authenticate;

(f) Iwasan, i-bypass, alisin, i-deactivate, pahinain, i-descramble, o kung hindi man ay lusutan ang anumang teknolohikal na pamamaraang ipinatutupad ng Color o ng alinman sa mga provider ng Color o alinmang iba pang third party (pati ang ibang user) para maprotektahan ang Mga Serbisyo;

(g) Tangkaing i-access o hanapin ang Mga Serbisyo o mag-download ng content mula sa Mga Serbisyo gamit ang anumang engine, software, tool, agent, device, o mekanismo (pati mga spider, robot, crawler, data mining tool, o mga katulad nito) bukod sa software at/o mga search agent na ibinibigay ng Color o iba pang karaniwang available na web browser ng third-party;

(h) Magpadala ng anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong pag-advertise, mga promosyonal na materyales, email, junk mail, spam, mga chain letter, o iba pang uri ng panghihingi;

(i) Paggamit ng anumang meta tag o iba pang nakatagong text o metadata na gumagamit ng trademark ng Color, URL ng logo, o pangalan ng produkto na walang hayag na nakasulat na pahintulot ng Color;

(j) Gamitin ang Mga Serbisyo, o anumang bahagi nito, para sa anumang layuning komersyal o para sa kapakinabangan ng anumang third party o sa anumang paraan na hindi pinapayagan ng Mga Tuntuning ito;

(k) Pekein ang anumang TCP/IP packet header o anumang bahagi ng impormasyon ng header sa anumang email o post ng newsgroup, o sa anumang paraan ay gamitin ang Mga Serbisyo para magpadala ng binago, mapanlinlang, o huwad na impormasyong tumutukoy sa pinagmulan;

(l) Tangkaing i-decipher, i-decompile, baklasin, o i-reverse engineer ang alinmang ginamit na software para maibigay ang Mga Serbisyo;

(m) Makialam, o tangkaing pakialaman, ang access ng alinmang user, host, o network, kasama ang, na walang limitasyon, pagpapadala ng virus, pag-overload, labis na pagpapadala, pag-spam, o pag-mail bomb sa Mga Serbisyo;

(n) Mangalap o magtabi ng anumang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan mula sa Mga Serbisyo mula sa iba pang user ng Mga Serbisyo na walang hayag na pahintulot nila;

(o) Gayahin o huwad na katawanin ang pagkakaanib mo sa sinumang tao o entity;

(p) Labagin ang anumang kaukulang batas o regulasyon; o

(q) Hikayatin o bigyan ng kakayahan ang sinumang iba pang indibidwal na gawin ang alinman sa mga nauna.

Inilalaan namin ang karapatang tumanggi at/o tanggihan ang anumang kahilingan para sa Mga Serbisyong kaugnay ng anumang sample o Pagsusuring isinumite na lumalabag sa Mga Tuntuning ito.

May karapatan kaming imbestigahan ang mga paglabag sa Mga Tuntuning ito o gawi na nakakaapekto sa Mga Serbisyo. Puwede rin kaming kumonsulta at makipagtulungan sa mga awtoridad na tagapagpatupad ng batas para usigin ang mga user na lumalabag sa batas.

18.           DMCA/Patakaran sa Copyright. Iginagalang ng Color ang anumang batas sa copyright at inaasahan ang mga user nito na gayon din ang gawin. Patakaran ng Color na wakasan, sa mga angkop na sitwasyon, ang mga may-ari ng account na paulit-ulit na nanghihimasok o na pinaniniwalaang paulit-ulit na nanghihimasok sa mga karapatan ng mga may-ari ng copyright.

19.           Mga Link sa mga Website o Resource ng Third Party. Maaari kang payagan ng Mga Serbisyo (pati ng App) na ma-access ang mga website o iba pang resource ng third-party. Ibinibigay lang namin ang access para sa kaginhawaan at hindi kami responsable para sa content, mga produkto, o serbisyo sa o available sa mga resource o link na iyon na ipinapakita sa gayong mga website. Tinatanggap mo ang solong responsibilidad para sa at inaako ang lahat ng panganib na dulot ng paggamit mo ng anumang website o iba pang resource ng third-party.

20.           Pagwawakas.

(a) Puwede naming suspindihin o wakasan ang iyong access sa at ang paggamit sa Mga Serbisyo, pati ang pero hindi limitado sa pagtangging iproseso ang iyong biyolohikal na sample at pagsuspinde ng access sa o pagwawakas ng iyong account, ayon sa pagpapasya namin, anumang oras at walang paunawa sa iyo.  Kung matuklasan naming ginagamit mo ang Mga Serbisyo para sa mga hindi personal o komersyal na layunin, o na nagbigay ka ng maling impormasyon sa isang Pagsusuri o Serbisyo, halimbawa, sa pamamagitan ng huwad na pagkakatawan ng impormasyong ibinabahagi mo o nagbigay ka ng sample ng ibang tao at maling tinukoy ang pinagmulan ng sample, puwede naming tanggihan ang pagproseso sa iyong sample, wakasan ang iyong account, at/o ipagbawal ang access mo sa Site at/o sa Mga Serbisyo. Ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng Site at/o ng Serbisyo ay maaaring humantong sa pagbabawal sa iyo sa Site at sa posibleng sibil at/o kriminal na pag-uusig.

(b) Puwede mong kanselahin ang iyong account anumang oras sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng email sa support@color.com. Posibleng abutin kami nang (30) araw mula sa petsa na simulan naming iproseso ang kahilingan mong i-deactivate ang iyong account. Kung pipiliin mong i-deactivate ang iyong account, hindi na ibabahagi para sa pananaliksik ang iyong (mga) sample at personal na impormasyon (kung nag-opt in ka sa gayong pananaliksik o pagtatabi ng sample); at hindi ka bibigyan ng Color ng alinman sa mga susunod pang Serbisyo (pati ang, na walang limitasyon, sa anumang resulta na hindi pa naiulat, o anumang update o pagbabago sa iyong mga resulta). Bagaman puwedeng alisin ng Color ang iyong impormasyon sa mga aktibong database nito, ang ilan o lahat ng iyong impormasyon mula sa mga na-deactivate na account ay mananatili sa hindi aktibong database ng Color para masunod ang mga legal at pangregulasyong kinakailangan. Pakitandaan din na posibleng hindi na makukuha o mate-trace para masira, ma-delete, o baguhin ang impormasyong tinanggal ang pagkakakilanlan, ginawang anonymous, pinagsama-sama, nalathala, at/o ibinahagi sa mga third party gaya ng itinakda sa Paunawa sa Privacy bago humiling na i-deactivate ang isang account.

(c) Pagkatapos ng anumang pagwawakas, paghinto, o pagkansela sa Mga Serbisyo o sa iyong account, mananatili ang mga sumusunod na Seksyon: 12, 19(c), at 20-24.

21.           Mga Disclaimer sa Warranty.

(A) “AS IS” NA IBINIBIGAY ANG MGA SERBISYO, NA WALANG ANUMANG URI NG WARRANTY. NA HINDI NILILIMITAHAN ANG NAUNA, TAHASAN NAMING ITINATANGGI ANG ANUMANG IPINAPAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, TAHIMIK NA PAGTAMASA AT HINDI PAGLABAG, AT ANUMANG WARRANTY NA NAGMUMULA SA PAKIKITUNGO O PAGGAMIT NG NEGOSYO. WALA KAMING IBINIBIGAY NA WARRANTY NA MATUTUGUNAN NG MGA SERBISYO ANG IYONG MGA KINAKAILANGAN O NA MAGIGING AVAILABLE ITO NANG TULOY-TULOY, SECURE, O WALANG ERROR. WALA KAMING IBINIBIGAY NA WARRANTY HINGGIL SA KALIDAD, KATUMPAKAN, PAGIGING NAPAPANAHON, KATOTOHANAN, PAGIGING KUMPLETO, O PAGIGING MAAASAHAN NG ANUMANG IMPORMASYON O CONTENT SA MGA SERBISYO.

(b) HINDI NAGBIBIGAY NG MEDIKAL NA PANGGAGAMOT ANG COLOR, AT IKAW ANG AT ANG MANANATILING RESPONSABLE PARA SA PAGHAHANAP NG ANGKOP NA PANGANGALAGANG MEDIKAL.  KINIKILALA MO AT SUMASANG-AYON KA NA, GAYA NG HIGIT PANG NAKASAAD DITO, HINDI NAGBIBIGAY NG ANUMANG MEDIKAL NA SERBISYO O PAYO ANG COLOR AT HINDI ITO NAGBIBIGAY NG ANUMANG PAGKATAWAN, WARRANTY, GARANTIYA, O PAG-ENDORSO HINGGIL SA MGA SERBISYONG MEDIKAL O PAYO NA PUWEDE MONG MAKUHA SA SITE AT/O MGA SERBISYO. WALANG PAYO O IMPORMASYON, BINIGKAS MAN O NAKASULAT, NA KINUHA MO MULA SA MGA SERBISYO O ANUMANG AVAILABLE NA MATERYALES O CONTENT SA O SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO (PATI ANG, NA WALANG LIMITASYON, ANUMANG PAGKONSULTA SA MGA GENETIC NA TAGAPAYO NG COLOR, KLINIKAL NA PHARMACIST, STAFF NG SUPORTA NG COLOR, O THIRD PARTY VENDOR) O SITE ANG GAGAWA NG ANUMANG WARRANTY HINGGIL SA COLOR O SA SERBISYO NA HINDI HAYAG NA NAKASAAD SA MGA TUNTUNING ITO.  INAAKO MO ANG LAHAT NG PANGANIB PARA SA LAHAT NG PINSALA NA MAAARING IBUNGA NG PAGGAMIT O PAG-ACCESS MO SA MGA SERBISYO AT SITE.  SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT SA MGA SERBISYO AT SITE, HIGIT MO PANG KINIKILALA AT SUMASANG-AYON NA HINDI KA MAGSASAGAWA NG ANUMANG MEDIKAL NA AKSYON, O MABIBIGONG MAGSAGAWA NG ANUMANG MEDIKAL NA AKSYON, O BABAGUHIN ANG ALINMAN SA IYONG MGA GAMOT O DOSIS, NANG HINDI KUMOKONSULTA SA ISANG DOKTOR O KWALIPIKADONG HEALTHCARE PROVIDER.

(c) NAUUNAWAAN AT SUMASANG-AYON KA NA HINDI RESPONSABLE ANG COLOR AT HINDI PAPANAGUTIN PARA SA ANUMANG PRODUKTO AT SERBISYONG IBINIGAY NG IBA PANG INDIBIDWAL O ENTITY BILANG BAHAGI NG ISANG PAGSUSURI, MGA SERBISYONG PAGBABAKUNA, MGA ON-SITE NA SERBISYONG PAGBABAKUNA, MGA SERBISYONG TELEHEALTH, O KAUGNAY NG ALINMAN SA IBA PANG SERBISYO, KUNG SAAN MAAARING KASAMA ANG MGA MANUFACTURER AT DISTRIBUTOR NG BAHAGI NG TEST KIT, ANG BAKUNA MISMO, MGA MANUFACTURER AT DISTRIBUTOR NG BAKUNA, MGA SITE SA PAGSUSURI AT PAGBABAKUNA, MGA HEALTHCARE PROFESSIONAL, MGA SERBISYONG TELEHEALTH, MGA KLINIKAL NA LABORATORYO, MGA BOTIKA, MGA KAUGNAY NA AWTORIDAD SA KALUSUGAN NG PUBLIKO, AT IBA PANG TUNGKULING PAMPAMAHALAAN; DAPAT KANG SUMANGGUNI SA MGA KAUKULANG PATAKARAN AT MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON MULA SA IBA PANG THIRD PARTY PARA SA KANILANG MGA TUNTUNIN NG SERBISYO AT MGA PATAKARAN.

22.           Bayad-pinsala. Magbabayad pinsala ka at hindi sisisihin ang Color at ang mga opisyal, direktor, empleyado, at ahente nito, para sa at laban sa anumang claim, pagtatalo, demanda, pananagutan, pinsala, pagkalugi, at mga gastusin at gastos, pati ang, na walang limitasyon, ang makatwirang bayarin sa legal at accounting na nagmumula sa o konektado sa anumang paraan sa (a) pag-access mo sa o paggamit ng Mga Serbisyo, (b) User Content mo, o (c) paglabag mo sa Mga Tuntuning ito.

23.           Limitasyon ng Pananagutan.

(a) HANGGANG SA SUKDULANG HANGGANANG PINAPAYAGAN NG BATAS, WALA SA COLOR MAN O SA MGA SERVICE PROVIDER NITO NA SANGKOT SA PAGLIKHA, PAGGAWA, O PAGBIBIGAY NG MGA SERBISYO ANG MANANAGOT PARA SA ANUMANG HINDI INAASAHAN, ESPESYAL, PAMPARUSA, O KINALABASANG DANYOS, O MGA DANYOS PARA SA MGA NAWALANG TUBO, NAWALANG KITA, NAWALANG IPON, NAWALANG OPORTUNIDAD SA NEGOSYO, PAGKAWALA NG DATA O MABUTING PAKIKISAMA, PAGKAANTALA NG SERBISYO, PAGKASIRA NG COMPUTER O SYSTEM FAILURE O ANG GASTOS SA ANUMANG URI NG PAMALIT NA SERBISYO NA NAGMUMULA SA O MAY KINALAMAN SA MGA TUNTUNING ITO O MULA SA PAGGAMIT NG O KAWALAN NG KAKAYAHANG MAGAMIT ANG MGA SERBISYO, BATAY MAN SA WARRANTY, KONTRATA, MALING GAWAIN (KABILANG ANG KAPABAYAAN), PANANAGUTAN SA PRODUKTO, O ANUMANG IBA PANG LEGAL NA TEORYA, AT KUNG NAIPAALAM MAN O HINDI SA COLOR O SA MGA SERVICE PROVIDER NITO ANG POSIBILIDAD NG GAYONG DANYOS, KAHIT PA NAPAG-ALAMANG HINDI NAGAMPANAN NG ISANG ITINAKDANG LIMITADONG REMEDYO ANG PANGUNAHING LAYUNIN NITO.

(b) INILAAN ANG MGA RESULTA NG PAGSUSURI SA COVID-19 AT MGA SERBISYO SA PAGSUSURI SA COVID PARA MAGAMIT NG TAGAPAGBIGAY NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN PARA SA TIYAK NA PAG-DETECT NG SARS-COV-2 O PARTIKULAR NA VIRAL ANTIGEN (NAPAPAILALIM SA MGA PAMAMARAAN AT LIMITASYON NG PAGSUSURI). SUMASANG-AYON KA NA HINDI KA LANG AASA SA MGA SERBISYO NG COLOR, MGA RESULTA NG PAGSUSURI, O SA IMPORMASYONG NAKUHA SA COLOR PARA SA ANUMANG LAYUNIN, KASAMA ANG PERO HINDI LIMITADO SA, PAGTUKOY NA LIGTAS KA O KAYA MONG MAGLAKBAY, DUMALO SA MGA EVENT, O MAKIHALUBILO SA IBA PANG INDIBIDWAL.

(c) HAYAGANG ITINATANGGI NG COLOR ANG ANUMANG RESPONSIBILIDAD SA PAGTANGGAP MO (O KAWALAN NG KAKAYAHANG TUMANGGAP) NG PAGBABAKUNA SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO NG PLATFORM SA PAGBABAKUNA, O ANG PAGBIBIGAY NG BAKUNA NG ISANG THIRD PARTY. HINDI NAGMA-MANUFACTURE ANG COLOR KAYA WALA ITONG RESPONSIBILIDAD PARA SA MGA BAKUNA MISMO.

(d) HANGGANG SA SUKDULANG HANGGANAN NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS NG NAAANGKOP NA HURISDIKSYON, ANG KABUUANG PANANAGUTAN NG COLOR NA NAGMUMULA SA O MAY KINALAMAN SA MGA TUNTUNING ITO O MULA SA PAGGAMIT NG O KAWALAN NG KAKAYAHANG MAGAMIT ANG MGA SERBISYO AY HINDI KAILANMAN HIHIGIT SA MGA HALAGANG BINAYARAN MO O BABAYARAN MO SA COLOR PARA SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO, O ISANG DAANG DOLYAR ($100) KUNG WALA KA PANG OBLIGASYONG MAGBAYAD SA COLOR, AYON SA NAAANGKOP.

(e) KUNG MAGBIBIGAY KA NG NASOPHARYNGEAL (NP) O OROPHARYNGEAL (OP) SPECIMEN PARA SA PAGSUSURI PARA SA COVID-19, NAUUNAWAAN MO NA ANG PAGKUHA SA IYONG SPECIMEN AY MAY MGA PANGANIB NA KINABIBILANGAN NG BANAYAD NA KIROT O PANANAKIT, KAUNTING PAGKAHIRIN, AT/O KAUNTING PAGDURUGO NG ILONG, AT SA NAPAKABIBIHIRANG SITWASYON, IMPEKSYON, MALUBHANG PINSALA SA KATAWAN, O PAGKAMATAY. SA PAMAMAGITAN NG PAGSUMITE NG SPECIMEN, HAYAGAN MONG ITINATATWA AT BINIBITAWAN ANG ANUMAN AT LAHAT NG CLAIM LABAN SA COLOR DAHIL SA KIROT, PINSALA SA KATAWAN, O PAGKAMATAY NA DULOT NG PAGKUHA SA IYO NG SPECIMEN.

(f) NAKABATAY ANG MGA RESULTA NG PAGSUSURI MO SA KASALUKUYANG AVAILABLE NA IMPORMASYON SA LITERATURANG MEDIKAL AT MGA SIYENTIPIKONG DATABASE, PATI MGA PANLABORATORYONG INFORMATICS AT ALGORITHM NA MAAARING MAGBAGO.  NAUUNAWAAN AT SINASANG-AYUNAN MO NA MAAARING SUSUGAN O BAGUHIN NG COLOR, SA PAGPAPASYA NITO, ANG ULAT NG PAGSUSURI MO BATAY SA ALINMAN SA MGA NABANGGIT NA PAGBABAGO.  HALIMBAWA, MAAARING HUMANTONG ITO SA PAGBABAGO SA IYONG MGA RESULTA SA COVID-19; ASSESSMENT SA PANGANIB SA GENETICS; PAGBABAGO NG URI NG ISANG VARIANT; PAGBABAGO O UPDATE SA ISANG DATI NANG NAIULAT NA PHARMACOGENOMIC GENOTYPE O ALLELE; O PAGBABAGO NG URI NG NAIULAT NA DIPLOTYPE. SA PAMAMAGITAN NITO AY ITINATATWA MO SA PARAANG HINDI NA MABABAWI ANG ANUMAN AT LAHAT NG CLAIM LABAN SA COLOR PARA SA ANUMANG PAGSUSOG O PAGBABAGO SA ULAT NG PAGSUSURI ALINSUNOD SA MGA KARANIWANG PAMAMARAAN NG PAGSASAGAWA NG COLOR.

(g) SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT SA MGA SERBISYO O PAG-ACCESS SA SITE, KINIKILALA MO RIN AT SUMASANG-AYON NA TIYAK SA MGA SERBISYO AT MGA KAUGNAY NA PRODUKTO AT PAGSUSURI NA IBINIGAY DITO AY MAAARING MAPAILALIM SA BATAS PARA SA KAHANDAAN NG PUBLIKO AT KAHANDAAN SA EMERGENCY (PUBLIC READINESS AND EMERGENCY PREPAREDNESS ACT O “PREP ACT“), NA MAAARING MAGLIMITA SA PANANAGUTAN NG COLOR PARA SA PAGBIBIGAY NG ANUMANG PANLABAN SA COVID-19.

(h) ANG MGA EXCLUSION AT LIMITASYON NG MGA DANYOS NA ITINAKDA SA ITAAS AY MGA PANGUNAHING ELEMENTO NG BATAYAN NG KASUNDUAN SA PAGITAN MO AT NG COLOR.

24.           Umiiral na Batas at Pagpili ng Forum. Ang Mga Tuntuning ito at ang anumang aksyong kaugnay nito ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California, na walang pakialam sa mga probisyon nito sa salungatan ng mga batas. Ang eksklusibong hurisdiksyon para sa lahat ng pagtatalo ay ang mga pang-estado at federal na hukumang matatagpuan sa Santa Clara County. Itinatatwa mo at ng Color ang anumang pagtutol sa hurisdiksyon at venue sa gayong mga hukuman.

25.           Mga Pangkalahatang Tuntunin.

(a) Paglalaan ng Mga Karapatan. Eksklusibong pag-aari ng Color at ng mga tagapaglisensya nito ang lahat ng karapatan, titulo at interes sa at patungkol sa Mga Serbisyo, pati na ang lahat ng kaugnay na karapatan sa intelektuwal na pag-aari. Kinikilala mo na ang Mga Serbisyo ay protektado ng patent, copyright, trademark, at iba pang batas ng United States at iba pang bansa. Sumasang-ayon kang hindi alisin, baguhin, o ikubli ang anumang copyright, trademark, service mark, o iba pang paunawa tungkol sa mga karapatan sa pagmamay-ari na nakalagay sa o kasama ng Mga Serbisyo.

(b) Kabuuang Kasunduan. Binubuo ng Mga Tuntuning ito ang buo at eksklusibong unawaan at kasunduan sa pagitan mo at ng Color hinggil sa Mga Serbisyo, at mangingibabaw sa at papalitan ng Mga Tuntuning ito ang lahat ng naunang binigkas o nakasulat na unawaan o kasunduan sa pagitan mo at ng Color hinggil sa Mga Serbisyo. Kung itinuring na walang bisa o hindi maipapatupad ayon sa isang hukuman na may wastong hurisdiksyon ang alinmang probisyon sa Mga Tuntuning ito, ipapatupad ang probisyong iyon hanggang sa sukdulang hangganan na mapapahintulutan, at mananatiling ganap na ipinatutupad at may bisa ang iba pang probisyon ng Mga Tuntuning ito. Hindi mo maaaring italaga o ilipat ang Mga Tuntuning ito, ayon sa pagpapatupad ng batas o sa iba pang paraan, nang walang naunang nakasulat na pahintulot ng Color. Walang bisa ang anumang pagtatangka mo na italaga o ilipat ang Mga Tuntuning ito, nang walang gayong pahintulot. Malayang maitatalaga o maililipat ng Color ang Mga Tuntuning ito nang walang paghihigpit. Napapailalim sa nabanggit, magkakabisa at ipapatupad ang Mga Tuntuning ito para sa kapakinabangan ng mga partido, ng mga papalit sa kanila, at ng mga pinahintulutang itatalaga.

(c) Mga Paunawa. Ibibigay ang anumang paunawa o iba pang komunikasyong ibinibigay ng Color sa ilalim ng Mga Tuntuning ito: (i) sa pamamagitan ng email o (ii) sa pamamagitan ng pag-post sa Mga Serbisyo. Para sa mga paunawang ginawa sa email, ang petsa ng pagtanggap ang ituturing na petsa kung kailan ipinadala ang gayong paunawa.

(d) Pagtatatwa sa Mga Karapatan. Ang kabiguan ng Color na maipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntuning ito ay hindi ituturing na pagtatatwa sa gayong karapatan o probisyon. Ang pagtatatwa sa anumang gayong karapatan o probisyon ay magkakaroon lang ng bisa kung nakasulat at nilagdaan ng isang legal na pinahintulutang kinatawan ng Color. Maliban kung hayagang itinakda sa Mga Tuntuning ito, ang pagsasagawa ng magkabilang partido ng alinman sa mga remedyo nito sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay walang pagtatangi sa iba pa nitong remedyo sa ilalim ng Mga Tuntuning ito o iba pang paraan.

26.           Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa Mga Tuntuning ito o sa Mga Serbisyo, makipag-ugnayan sa Color sa support@color.com.