skip to content

Abiso Tungkol sa mga Kagawian sa Privacy sa HIPAA ng Color Health

1. SAKLAW AT MGA UPDATE SA ABISONG ITO

Inilalarawan ng Abiso Tungkol sa mga Kagawian sa Privacy sa HIPAA (“Abiso“) na ito kung paano maaaring gamitin o ihayag ng Color Health, Inc. at ng mga affiliate nito (sa kabuuan ay “Color,” “kami,” “namin,” o “amin“) ang iyong protektadong impormasyon ng kalusugan (protected health information o “PHI“) kapag kumikilos ito bilang saklaw na entity sa ilalim ng Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“HIPPA“) at kung paano ka magkaka-access sa PHI na ito. Maingat na repasuhin ang Abisong ito. 

Mga Karagdagang Abiso. Posibleng magbigay ang Color ng mga karagdagang abiso tungkol sa privacy sa mga indibidwal sa oras ng pagkuha namin ng kanilang PHI. Ang mga karagdagang abisong ito ay maaaring idagdag sa Abisong ito o maaaring ipatupad kapalit ng Abisong ito.

Abiso Hinggil sa PHI ng Customer. Sa ilang kaso, maaaring pumasok ang aming customer o partner (hal., isang employer, organisasyon sa kalusugan ng publiko, institusyong pang-edukasyon, laboratoryo, o clinician) sa isang nakasulat na kasunduan sa amin kung saan kikilos kami bilang kasamahan sa negosyo at magpoproseso ng protektadong impormasyon ng kalusugan sa ngalan nila sa pamamagitan ng paggamit nila sa aming mga serbisyo (“PHI ng Customer“).  Hindi nalalapat ang Abisong ito sa PHI ng Customer. Ang mga kaukulang abiso tungkol sa privacy ng aming mga customer ang namamahala sa kanilang paggamit at paghahayag ng PHI ng Customer. Ang pagpoproseso namin sa PHI ng Customer ay pinamamahalaan ng mga kasunduan ng kasamahan sa negosyo na ipinatutupad namin sa aming mga customer, hindi ang Abisong ito. Dapat idirekta sa aming customer o partner ang anumang tanong o kahilingan kaugnay ng PHI ng Customer.

Mga pagbabago sa aming Abiso. Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang mga tuntunin ng Abisong ito, at malalapat ang mga pagbabago sa lahat ng PHI na mayroon kami tungkol sa iyo. Makukuha ang bagong Abiso kapag hiniling, sa aming tanggapan, at sa aming website.

2. PAGGAMIT AT PAGHAHAYAG NG IYONG PHI NA HINDI NANGANGAILANGAN NG PAHINTULOT MO

Ginagamit at inihahayag ng Color ang PHI sa maraming paraan kaugnay ng iyong pagpapagamot, pagbabayad sa pangangalaga mo, at sa aming mga pagsasagawa ng pangangalagang pangkalusugan. Nakalista sa ibaba ang ilang halimbawa ng kung paano namin puwedeng gamitin o ihayag ang iyong PHI nang walang pahintulot mo.

 1. Pagpapagamot

Maaari naming gamitin ang iyong PHI para gamutin ka at ibahagi ito sa iba pang propesyonal na gumagamot sa iyo. Halimbawa, tinanong ng isang doktor na gumagamot sa iyo para sa isang karamdaman ang isa pang doktor tungkol sa pangkalahatang kundisyon ng iyong kalusugan. 

 1. Pagbabayad

Maaari naming gamitin at ibahagi ang iyong PHI para maningil at mangolekta ng bayad mula sa mga health plan o iba pang entity. Halimbawa, kung sisingilin namin ang iyong health insurance, magbibigay kami ng PHI tungkol sa iyo sa iyong health insurance plan para mabayaran nito ang mga serbisyong natanggap mo.

 1. Mga Pagsasagawa ng Pangangalagang Pangkalusugan

Maaari naming gamitin at ibahagi ang iyong PHI para magbigay at masuportahan ang aming mga gawaing pangnegosyo o ng iba pang organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan (ayon sa pinapayagan ng batas), kasama ang mga provider at plan. Halimbawa (at walang limitasyon), puwede naming gamitin ang iyong PHI para magsagawa ng de-kalidad na analisis, pagtitipon ng data, repasuhin at pahusayin ang aming mga serbisyo at ang pangangalagang tinatanggap mo, at para makapagbigay ng pagsasanay.

 1. Iba Pang Paggamit at Paghahayag

Puwede naming gamitin ang iyong PHI nang walang pahintulot mo para sa mga layuning legal at/o pampamahalaan sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Ayon sa Hinihingi ng Batas: Magbabahagi kami ng impormasyon tungkol sa iyo kung hinihingi ito ng mga pang-estado o federal na batas, kasama ang Department of Health and Human Services para maipakita ang pagsunod sa federal na batas sa privacy, at sa ilalim ng mga batas sa pagbabayad sa mga manggagawa.
 • Kalusugan at Kaligtasan ng Publiko: Para sa isang pinahintulutang awtoridad sa kalusugan ng publiko o indibidwal para:
  • Maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.
  • Maiwasan o makontrol ang sakit, pinsala, o kapansanan.
  • Maiulat ang mahahalagang estadistika gaya ng mga kapanganakan o pagkamatay.
  • Makatulong sa mga pagbawi ng produkto.
  • Masiyasat o masubaybayan ang mga problema sa mga inireresetang gamot at medikal na device.
 • Pang-aabuso o Pagpapabaya: Para sa mga entity ng gobyerno na awtorisadong tumanggap ng mga ulat hinggil sa pang-aabuso, pagpapabaya, o karahasan sa tahanan.
 • Mga Menor de Edad: Sa pangkalahatan, mga legal na kinatawan ng mga pasyenteng menor de edad ang mga magulang at legal na tagapangalaga. Gayunman, sa mga tiyak na sitwasyon, ayon sa iniuutos ng batas ng estado, maaaring kumilos ang mga menor de edad para sa kanilang sarili at pahintulutan ang sarili nilang pagpapagamot. Sa pangkalahatan, ibabahagi namain ang PHI ng pasyente na menor de edad sa magulang o tagapangalaga ng menor de edad, maliban kung kayang pahintulutan mismo ng menor de edad ang pangangalaga (maliban kung kinakailangan ang paghahayag ng magulang alinsunod sa naaangkop na batas).
 • Mga Nangangasiwang Ahensya: Para sa mga nangangasiwang ahensyang pangkalusugan para sa mga tiyak na aktibidad gaya ng mga pag-audit, eksaminasyon, imbestigasyon, inspeksyon, at paglilisensya.
 • Mga Legal na Paglilitis: Sa pag-usad ng anumang legal na paglilitis o bilang tugon sa isang kautusan ng hukuman o administratibong ahensya at bilang tugon sa isang subpoena, kahilingan sa pagtuklas, o iba pang legal na proseso.
 • Pagpapatupad ng Batas: Para sa mga opisyal na tagapagpatupad ng batas sa mga tiyak na sitwasyon para sa mga layunin sa pagpapatupad ng batas. Bilang halimbawa at nang walang limitasyon, maaaring magsagawa ng mga paghahayag para matukoy o mahanap ang isang suspek, testigo, o nawawalang tao; para mag-ulat ng krimen; o para magbigay ng impormasyon hinggil sa mga biktima ng mga krimen.
 • Mga Pagpapalitan ng Impormasyon ng Kalusugan: Maaari kaming lumahok sa mga pagpapalitan ng impormasyon ng kalusugan (Health Information Exchanges o “Mga HIE“) at puwedeng elektronikong magbahagi ng iyong PHI para sa mga layunin sa pagpapagamot, pagbabayad at pagsasagawa ng pangangalagang pangkalusugan sa iba pang kalahok sa Mga HIE. Pinapayagan kami ng Mga HIE, at ng iba mo pang healthcare provider at organisasyon, para mabilis na maibahagi at mas higit na magamit ang kailangang impormasyon para sa pagpapagamot mo at sa iba pang legal na layunin. Sa ilang estado, kusang-loob ang pagsasama ng iyong PHI sa isang HIE at napapailalim sa iyong karapatan na mag-opt in o mag-opt out; kung pipiliin mong mag-opt in o hindi mag-opt out, puwede naming ibigay ang iyong PHI alinsunod sa naaangkop na batas sa Mga HIE na nilalahukan namin.
 • Impormasyong Pinansyal: Puwede ka naming tanungin tungkol sa kita o iba pang impormasyong pinansyal para malaman kung kwalipikado ka sa pagtatatwa para sa mababang kita para sa mga serbisyo kung saan naaangkop. Puwede naming gamitin ang impormasyong ito para sa mga pagsasagawa, marketing (kapag pinapahintulutan ng batas), layuning administratibo, at para pagandahin ang aming mga iniaalok na serbisyo.
 • Pananaliksik: Hindi namin gagamitin kailanman ang iyong PHI para magsagawa ng pananaliksik nang walang pahintulot mo. Puwede naming gamitin ang iyong PHI para malaman ang pagiging kwalipikado mo sa pananaliksik, kasama ang medikal, klinikal, at pananaliksik sa kalusugan ng publiko, at/o para makipag-ugnayan sa iyo para hingin ang pahintulot mo na gamitin o ibahagi ang iyong PHI para sa pananaliksik. Hindi ka babayaran para sa ganitong paggamit. 
 • Mga Kapakanan ng Mga Beterano at Pambansang Seguridad: Hangga’t hinihingi ng batas, sa Department of Veterans Affairs o kaugnay ng pambansang seguridad. 
 • Mga Institusyong Koreksyonal: Kung ikaw ay o naging bilanggo sa isang institusyong koreksyonal o nasa kustodiya ng isang opisyal na tagapagpatupad ng batas, maaari naming ihayag sa institusyon o opisyal na tagapagpatupad ng batas ang kailangang impormasyon para sa pagbibigay sa iyo ng mga serbisyong pangkalusugan, para sa iyong kalusugan at kaligtasan, kalusugan at kaligtasan ng iba pang indibidwal at ng tagapagpatupad ng batas sa mga bakuran ng institusyon at sa pangangasiwa at pagpapanatili ng kaligtasan, seguridad at mabuting kaayusan ng institusyon.

Puwede rin naming gamitin o ihayag ang iyong PHI nang walang pahintulot mo sa mga sumusunod na iba pang sitwasyon:

 • Direktang Pakikipag-ugnayan sa Iyo: Puwede naming gamitin ang iyong PHI, pati ang iyong email address o numero ng telepono, para makipag-ugnayan sa iyo. Halimbawa, puwede rin naming gamitin ang impormasyong ito para mapadalhan ka ng mga paalala sa appointment at iba pang komunikasyon kaugnay ng iyong pagpapasuri at pagpapagamot, o para ipaalam sa iyo ang mga alternatibong paggagamot, mga pagkakataon sa pananaliksik, o iba pang serbisyo o benepisyong may kinalaman sa kalusugan na maaaring kainteresan mo, sa pamamagitan ng email, tawag sa telepono, o text.
 • Ang Iyong Color Account: Puwede naming gawing maa-access ang mga tiyak na PHI, gaya ng impormasyon tungkol sa pagpapasuri o pagpapagamot, mga history ng appointment at mga record ng gamot, sa iyo sa pamamagitan ng mga online tool, gaya ng email o ng iyong Color online account, o mga vendor platform. Kapag nakikipag-ugnayan kami sa mga vendor para maproseso ang iyong PHI, sumusunod ang Color sa lahat ng naaangkop na regulasyon ng HIPAA.
 • Pamilya at mga Kaibigan: Para sa isang miyembro ng iyong pamilya, kamag-anak, matalik na kaibigan—o sinumang iba pang taong tinukoy mo na direktang may sangkot sa pangangalaga ng kalusugan mo—kapag wala ka o kaya ay hindi ka makakapagdesisyon sa pangangalaga ng kalusugan para sa sarili mo at napagpasyahan namin na ang paghahayag ay ang pinakamabuti para sa iyo. Ipapalagay din namin na puwede naming ihayag ang PHI sa sinumang taong papayagan mong pisikal na makasama mo habang tinatalakay namin ang iyong PHI sa iyo sa oras ng pagtalakay na iyon, maliban kung kabaligtaran nito ang sasabihin mo sa amin.
 • Paglalarawan ng mga Serbisyo at mga Alternatibo: Kapag pinayagan sa ilalim ng mga alituntunin sa marketing ng HIPAA para makipag-usap sa iyo tungkol sa aming mga serbisyo, opsyon, o alternatibo, pati mga benepisyo o serbisyong may kinalaman sa kalusugan na maaaring kainteresan mo, o para mailarawan ang aming mga serbisyo sa iyo.
 • Inalisan ng Pagkakakilanlan at/o Pinagsama-samang Impormasyon: Puwede naming gamitin ang iyong PHI para makagawa ng inalisan ng pagkakakilanlan at/o pinagsama-samang impormasyon, gaya ng demograpikong impormasyon, impormasyon tungkol sa kalusugan o wellness, o iba pang analisis na gagawin namin. Hindi PHI ang inalisan ng pagkakakilanlan at/o pinagsama-samang impormasyon, at puwede naming gamitin at ihayag ang gayong impormasyon sa ilang paraan, kabilang ang pananaliksik, internal na analisis, analytics, mga lathalain, na ginagawang available ang inalisan ng pagkakakilanlan at/o pinagsama-samang impormasyon sa mga third party, at anumang iba pang legal na mapapahintulutang layunin.
 • Mga Coroner, Funeral Director, at Donasyon ng Organ: Para sa mga coroner, funeral director, at organisasyon sa donasyon ng organ ayon sa pinahihintulutan ng batas.
 • Tulong sa Panahon ng Sakuna: Para sa isang awtorisadong pampubliko o pribadong entity para sa pagbibigay ng tulong sa panahon ng sakuna. Halimbawa, puwede naming ihayag ang iyong PHI para makatulong na maabisuhan ang mga miyembro ng pamilya tungkol sa iyong lokasyon o pangkalahatang kundisyon.
 • Banta sa Kalusugan o Kaligtasan: Para maiwasan ang isang malubhang banta sa kalusugan o kaligtasan mo at ng iba pa.

3. PAGGAMIT AT PAGHAHAYAG NG IYONG PHI NA NANGANGAILANGAN NG PAHINTULOT MO

Maliban sa mga sitwasyong nakalista sa mga seksyon sa itaas, gagamitin at ihahayag lang namin ang iyong PHI kapag may nakasulat na pahintulot mo. Nangangahulugan ito na hindi namin gagamitin ang iyong PHI sa mga sumusunod na kaso, maliban kung bibigyan mo kami ng nakasulat na pahintulot:

 • Mga Layunin sa Marketing, maliban kung pinapayagan ng HIPAA o naaangkop na batas (bilang halimbawa, kabilang sa komunikasyong pang-marketing na pinapayagan ng HIPAA na walang pahintulot ang mga komunikasyong tungkol sa pangangalaga o panggagamot at/o ang aming mga produkto o serbisyo).
 • Karamihan ng pagbabahagi ng mga tala tungkol sa psychotherapy.

Sa ilang sitwasyon, nagbibigay ng espesyal na proteksyon ang mga federal at pang-estadong batas para sa mga espesipikong uri ng PHI at nangangailangan ng pahintulot mo bago namin maihayag ang espesyal na protektadong PHI na iyon. Sa ganitong mga sitwasyon, susundin namin ang mas mahihigpit na batas ng estado patungkol sa gayong paggamit o paghahayag. Kung may mga tanong ka tungkol sa mga batas na ito, makipag-ugnayan sa Color ayon sa isinaad sa ibaba.

4. ANG IYONG MGA KARAPATAN

Sa ilalim ng HIPAA, may karapatan kang: 

 • Kumuha ng elektroniko o papel na kopya ng iyong medikal na record 
  • Puwede mong hilinging makita o makakuha ng elektroniko o papel na kopya ng iyong medikal na record at iba pang PHI na mayroon kami tungkol sa iyo. Magtanong sa amin kung paano gawin ito. 
  • Magbibigay kami ng kopya o buod ng PHI, karaniwan nang sa loob ng 30 araw pagkahiling mo. Puwede kaming maningil ng bayaring makatwiran at batay sa gastos.
 • Hilingin sa amin na itama ang iyong medikal na record
  • Puwede mong hilingin sa amin na itama ang PHI tungkol sa iyo na sa tingin mo ay mali o hindi kumpleto. Magtanong sa amin kung paano gawin ito.
  • Puwede kaming tumanggi sa kahilingan mo, ngunit sasabihin namin ang dahilan sa pamamagitan ng pagsulat sa loob ng 60 araw pagkahiling mo.
 • Humiling ng mga kumpidensyal na komunikasyon
  • Puwede mong hilingin sa amin na makipag-ugnayan sa iyo sa isang espesipikong paraan (halimbawa, sa telepono sa bahay o opisina) o magpadala ng koreo sa ibang address.
 • Hilingin sa amin na limitahan kung ano ang gagamitin o ibabahagi namin
  • Puwede mong hilingin sa amin na huwag gamitin o ibahagi ang mga tiyak na PHI para sa pagpapagamot, pagbabayad, o mga pagsasagawa namin. Hindi namin kailangang sumang-ayon sa kahilingan mo, at puwede kaming tumanggi kung makakaapekto iyon sa pangangalaga sa iyo.
  • Kung magbabayad ka nang buo para sa isang serbisyo o item para sa pangangalagang pangkalusugan mula sa sarili mong bulsa, puwede mong hilingin sa amin na huwag ibahagi sa iyong health insurer ang PHI para sa layunin sa pagbabayad o sa aming mga pagsasagawa. Sasang-ayon kami maliban kung hinihiling sa amin ng batas na ibahagi ang impormasyong iyon.
 • Kumuha ng listahan ng kung kani-kanino namin ibinihagi ang PHI
  • Puwede kang humingi ng listahan (accounting) ng kung ilang beses naming ibinahagi ang iyong PHI sa loob ng anim na taon bago ang petsa ng paghiling mo, kung kanino namin ibinahagi ito, at kung bakit.
  • Isasama namin ang lahat ng paghahayag maliban sa mga pagpapagamot, pagbabayad, at mga pagsasagawa ng pangangalagang pangkalusugan, at iba pang tiyak na paghahayag (gaya ng alinmang hiniling mo mismong gawin namin). Magbibigay kami ng isang libreng accounting bawat taon pero maniningil ng makatwiran at batay sa gastos na bayarin kung hihingi ka ng isa pa sa loob ng 12 buwan.
 • Kumuha ng kopya ng Abisong ito
  • Puwede kang humingi ng papel na kopya ng Abisong ito anumang oras, kahit pa sumang-ayon ka na elektronikong tumanggap ng Abiso.  
 • Pumili ng taong kikilos para sa iyo
  • Kung binigyan mo ng medikal na power of attorney ang isang tao o kung legal na tagapangalaga mo ang isang tao, magagamit ng taong iyon ang mga karapatan mo at makakapagpasya siya tungkol sa iyong PHI.
  • Titiyakin naming may pahintulot ang taong ito at makakakilos para sa iyo bago kami makapagsagawa ng anumang aksyon.
 • Maghain ng reklamo kung sa palagay mo ay nalabag ang iyong mga karapatan
  • Puwede kang magreklamo kung sa palagay mo ay nilabag namin ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyong nakasaad sa ibaba.
  • Puwede kang maghain ng reklamo sa U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights sa pamamagitan ng pagliham sa 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, pagtawag sa 1-877-696-6775, o pagbisita sa www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
  • Hindi ka namin gagantihan dahil sa paghahain ng reklamo.

5. ANG IYONG MGA PAGPIPILIAN

Para sa mga tiyak na PHI, puwede mong sabihin sa amin ang mga pagpipilian mo tungkol sa kung ano ang ibinabahagi namin. Kung malinaw ang kagustuhan mo sa kung paano namin ibabahagi ang iyong PHI, sabihin sa amin kung ano ang gusto mong gawin namin, at sisikapin naming sundin ang mga tagubilin mo.

Sa ganitong mga kaso, kapwa may karapatan ka at pagpipilian na sabihin sa amin na:

 • Ibahagi ang impormasyon sa iyong pamilya, matatalik na kaibigan, o iba pang sangkot sa pangangalaga sa iyo;
 • Magbahagi ng impormasyon sa sitwasyon na pagtulong sa panahon ng sakuna; at/o
 • Isama ang iyong impormasyon sa isang directory.

Kung hindi mo masabi sa amin ang iyong kagustuhan, halimbawa kung nawalan ka ng malay, puwede kaming magpatuloy at ibahagi ang iyong PHI kung naniniwala kaming pinakamabuti iyon para sa iyo. Puwede rin naming ibahagi ang iyong PHI kapag kinakailangan para mabawasan ang malubha at nalalapit na banta sa kalusugan o kaligtasan.

6. ANG AMING MGA RESPONSIBILIDAD

 • Hinihingi sa amin ng batas na panatilihin ang privacy at seguridad ng iyong PHI. 
 • Hinihingi sa amin ng batas na abisuhan ka sakaling magkaroon ng paglabag sa hindi secure na PHI.
 • Dapat naming sundin ang mga tungkulin at kagawian sa privacy na inilarawan sa Abisong ito at bigyan ka ng kopya nito.
 • Hindi namin gagamitin o ibabahagi ang iyong PHI bukod sa inilalarawan dito maliban kung sabihin mo sa amin sa pamamagitan ng pagsulat na puwede namin iyong gawin. Kung sasabihin mo sa amin na puwede namin iyong gawin, puwede mong baguhin ang iyong isip anumang oras. Ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagsulat kung magbago ang isip mo. 

Para sa higit pang impormasyon tingnan ang: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html

7. MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa aming mga kagawian sa privacy o sa Abisong ito, o para gamitin ang mga karapatan mo ayon sa nakadetalye sa Abisong ito, makipag-ugnayan sa amin sa:

Color Health, Inc. 
Attention: Legal Department
831 Mitten Rd.
Burlingame, CA U.S.A., 94010
Email: support@color.com
Telepono: 1-650-651-7116, 1-844-352-6567