skip to content

Thông báo thực thi quyền riêng tư HIPAA của Color Health

1. PHẠM VI VÀ CÁC THÔNG TIN CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY

Thông báo thực thi quyền riêng tư HIPAA này (gọi tắt là “Thông báo”) mô tả cách mà Color Health, Inc. và các thành viên của Color (gọi chung là “Color,” “chúng tôi,” “với chúng tôi,” hay “của chúng tôi”) có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế được bảo vệ (“PHI”) của bạn, khi hoạt động với tư cách là một tổ chức tuân theo Đạo luật về trách nhiệm và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996 (“HIPPA”) và cách mà bạn có thể truy cập vào PHI này. Vui lòng xem kỹ Thông báo này. 

Các thông báo bổ sung. Color có thể ban hành các thông báo về quyền riêng tư bổ sung cho các cá nhân tại thời điểm mà chúng tôi nhận PHI của họ. Các thông báo về quyền riêng tư bổ sung này có thể bổ sung cho Thông báo này hoặc có thể áp dụng thay cho Thông báo này.

Thông báo về PHI của Khách hàng. Trong một số trường hợp, khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi (ví dụ như chủ lao động, tổ chức y tế công cộng, tổ chức giáo dục, phòng xét nghiệm hoặc bác sĩ lâm sàng) có thể ký một thỏa thuận bằng văn bản với chúng tôi, trong đó chúng tôi đóng vai trò là một tổ chức cộng tác và xử lý các thông tin y tế được bảo vệ thay mặt họ thông qua việc họ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (gọi là “PHI của Khách hàng”). Thông báo này không áp dụng cho PHI của Khách hàng. Các thông báo về quyền riêng tư tương ứng của khách hàng của chúng tôi điều chỉnh việc họ sử dụng và tiết lộ PHI của Khách hàng. Việc xử lý PHI của Khách hàng của chúng tôi chịu sự điều chỉnh bởi các thỏa thuận về tổ chức cộng tác mà chúng tôi đang thực hiện với khách hàng của mình (chứ không phải bởi Thông báo này). Bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến PHI của Khách hàng đều sẽ được chuyển đến cho các khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi.

Việc sửa đổi Thông báo của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của Thông báo này và những thay đổi như vậy sẽ áp dụng cho tất cả các PHI mà chúng tôi có về bạn. Thông báo mới sẽ được cung cấp theo yêu cầu, tại văn phòng và trên trang web của chúng tôi.

2. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ PHI KHÔNG CẦN SỰ CHO PHÉP CỦA BẠN

Color sử dụng và tiết lộ PHI theo một số cách liên quan đến việc điều trị của bạn, việc thanh toán cho dịch vụ chăm sóc bạn và các hoạt động chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Một số ví dụ về cách chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ PHI của bạn mà không cần sự cho phép của bạn được liệt kê như dưới đây.

 1. Điều trị

Chúng tôi có thể sử dụng PHI của bạn để điều trị cho bạn và chia sẻ nó với các chuyên gia khác đang điều trị cho bạn. Ví dụ, một bác sĩ đang điều trị bệnh cho bạn hỏi một bác sĩ khác về tình trạng sức khỏe tổng thể của bạn. 

 1. Chi trả

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ PHI của bạn để lập hóa đơn và thu tiền từ các chương trình bảo hiểm sức khỏe hay từ các tổ chức khác. Ví dụ, nếu chúng tôi lập hóa đơn cho bảo hiểm sức khỏe của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp PHI về bạn cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn để chương trình này thanh toán cho các dịch vụ của bạn.

 1. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe 

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ PHI của bạn để quản lý và hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi hay của các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác (theo như pháp luật cho phép), bao gồm cả các nhà cung cấp và các chương trình. Ví dụ (và không giới hạn), chúng tôi có thể sử dụng PHI của bạn để tiến hành phân tích chất lượng, tổng hợp dữ liệu, xem xét và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và sự chăm sóc dành cho bạn cũng như để hỗ trợ cho các công việc đào tạo.

 1. Các trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin khác 

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ PHI của bạn mà không cần sự cho phép của bạn cho các mục đích pháp lý và/hoặc cho chính quyền trong các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn nếu luật tiểu bang hoặc liên bang yêu cầu, bao gồm cả với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để chứng minh việc tuân thủ luật riêng tư của liên bang và theo các luật về bồi thường cho người lao động.
 • Sức khỏe và An toàn Công cộng: Gửi cho cơ quan y tế công cộng có thẩm quyền hoặc cho cá nhân để:
  • Bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng.
  • Ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tật, thương tích hoặc tàn tật.
  • Báo cáo các số liệu thống kê dân số như sinh hoặc tử.
  • Trợ giúp việc thu hồi sản phẩm.
  • Điều tra hoặc theo dõi các vấn đề về thuốc kê toa và thiết bị y tế.
 • Lạm dụng hoặc bỏ bê: Gửi cho các tổ chức chính phủ được ủy quyền để nhận các báo cáo liên quan đến các hành vi lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo lực gia đình.
 • Trẻ vị thành niên: Nói chung, cha mẹ và người giám hộ hợp pháp là người đại diện hợp pháp của các bệnh nhân vị thành niên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, theo quy định của luật tiểu bang, các trẻ vị thành niên có thể tự nhân danh mình và chấp thuận các ca điều trị dành cho họ. Nói chung, chúng tôi sẽ chia sẻ PHI của những bệnh nhân là trẻ vị thành niên với cha mẹ hoặc người giám hộ của họ, trừ trường hợp họ được phép tự chấp thuận sự chăm sóc dành cho bản thân (ngoại trừ các trường hợp phải cho biết cha mẹ theo như yêu cầu của luật hiện hành).
 • Các cơ quan giám sát: Gửi cho các cơ quan giám sát sức khoẻ về một số hoạt động như kiểm toán, kiểm tra, điều tra, thanh tra và cấp phép.
 • Các thủ tục pháp lý: Trong quá trình tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của cơ quan hành chính và để đáp ứng cho các trát đòi hầu tòa, yêu cầu khám phá hay các thủ tục hợp pháp khác.
 • Thực thi pháp luật: Gửi cho các viên chức thực thi pháp luật trong một số trường hợp nhất định vì mục đích thực thi pháp luật. Ví dụ như (và không giới hạn ở những ví dụ này), việc tiết lộ thông tin có thể được thực hiện để nhận diện hay xác định một nghi phạm, một nhân chứng hay một người mất tích; để báo cáo một tội phạm; hay để cung cấp thông tin liên quan tới nạn nhân của một tội ác.
 • Trao đổi thông tin y tế: Chúng tôi có thể tham gia trao đổi thông tin sức khỏe (“HIEs”) và có thể chia sẻ dưới dạng điện tử PHI của bạn cho các mục đích điều trị, thanh toán và hoạt động chăm sóc sức khỏe với các thành viên khác trong HIEs. HIEs cho phép chúng tôi và các tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của bạn chia sẻ hiệu quả và sử dụng tốt hơn các thông tin cần thiết cho việc điều trị của bạn và cho các mục đích hợp pháp khác. Ở một số tiểu bang, việc bao gồm PHI của bạn trong HIE là tự nguyện và tùy thuộc vào quyền chọn tham gia hay từ chối tham gia của bạn; nếu bạn chọn tham gia hay không từ chối tham gia, chúng tôi có thể cung cấp PHI của bạn (theo luật hiện hành) cho các HIE mà chúng tôi hiện đang tham gia.
 • Thông tin Tài chính: Chúng tôi có thể hỏi bạn về thu nhập hay về các thông tin tài chính khác để xác định xem liệu bạn có hội đủ điều kiện để được miễn phí dịch vụ do có thu nhập thấp hay không (nếu được áp dụng). Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này cho các mục đích hoạt động, tiếp thị (khi được pháp luật cho phép), quản lý cũng như để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.
 • Nghiên cứu: Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng PHI của bạn để thực hiện các nghiên cứu khi chưa có sự đồng ý của bạn.  Chúng tôi có thể sử dụng PHI của bạn để xác định xem liệu bạn có hội đủ điều kiện để tham gia các nghiên cứu hay không, bao gồm các nghiên cứu y tế, lâm sàng và sức khỏe cộng đồng, và/hoặc liên hệ với bạn để thỉnh cầu bạn chấp thuận cho phép sử dụng hoặc chia sẻ PHI của mình cho mục đích nghiên cứu.  Bạn sẽ không được trả tiền cho các công việc này.   
 • Cựu chiến binh và an ninh quốc gia: Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, gửi cho Bộ cựu chiến binh hoặc liên quan đến an ninh quốc gia. 
 • Các cơ sở cải huấn: Nếu bạn hiện đang hoặc trở thành tù nhân của một cơ sở cải huấn hoặc đang bị quản thúc bởi một viên chức thực thi pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ cho cơ sở này hoặc cho viên chức thực thi pháp luật này những thông tin cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ y tế cho bạn, cho sức khỏe và sự an toàn của bạn, cho sức khỏe và sự an toàn của các cá nhân khác và cho việc thực thi pháp luật trong phạm vi của cơ sở này cũng như cho việc quản lý và duy trì sự an toàn, an ninh và trật tự của cơ sở này.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc tiết lộ PHI của bạn mà không cần sự cho phép của bạn trong các trường hợp khác như sau:

 • Liên hệ trực tiếp với bạn: Chúng tôi có thể sử dụng PHI của bạn, bao gồm địa chỉ email hay số điện thoại, để liên hệ với bạn. Ví dụ, chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để gửi cho bạn những lời nhắc cuộc hẹn và các thông tin khác liên quan đến việc xét nghiệm và điều trị của bạn, hoặc cho bạn biết về các giải pháp điều trị thay thế, các cơ hội nghiên cứu, hay các dịch vụ hoặc lợi ích liên quan đến sức khỏe khác mà bạn có thể quan tâm, thông qua email, cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn văn bản.
 • Tài khoản Color của bạn: Chúng tôi có thể tạo ra một số PHI nào đó, chẳng hạn như các thông tin về xét nghiệm hoặc điều trị, lịch sử cuộc hẹn và hồ sơ thuốc, khả dụng cho bạn thông qua các công cụ trực tuyến, chẳng hạn như email hoặc tài khoản Color trực tuyến của bạn hoặc qua các nền tảng của nhà cung cấp.  Khi Color giao kết với các nhà cung cấp để xử lý PHI của bạn, chúng tôi tuân thủ theo tất cả các quy định HIPAA hiện hành.
 • Gia đình và bạn bè: Gửi cho một thành viên gia đình, cho người thân, cho bạn thân của bạn – hay cho bất kỳ người nào khác mà bạn xác định là người trực tiếp liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe của bạn – khi bạn không có mặt hoặc không thể đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và khi chúng tôi xác định rằng sự tiết lộ thông tin này đem lại lợi ích tốt nhất cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ giả định rằng chúng tôi có thể tiết lộ PHI cho bất kỳ người nào mà bạn cho phép có mặt trực tiếp cùng với bạn trong cuộc gặp giữa chúng tôi và bạn để thảo luận về PHI của bạn, trừ khi bạn cho chúng tôi biết là không được làm như vậy.
 • Mô tả dịch vụ và các giải pháp thay thế: Khi được cho phép theo các quy định tiếp thị của HIPAA, để trao đổi với bạn về các dịch vụ, các tùy chọn hoặc các giải pháp thay thế của chúng tôi, cũng như các lợi ích hoặc dịch vụ liên quan đến sức khỏe mà bạn có thể quan tâm, hoặc để mô tả cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi.
 • Các thông tin tổng hợp và/hoặc phi nhân dạng: Chúng tôi có thể sử dụng PHI của bạn để tạo ra các thông tin tổng hợp và/hoặc phi nhân dạng, chẳng hạn như các thông tin nhân khẩu học, thông tin về sức khỏe hay sự khang kiện, hoặc cho các phân tích khác mà chúng tôi tạo ra. Các thông tin tổng hợp và/hoặc phi nhân dạng không phải là PHI, và chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ những thông tin này trong một số trường hợp, bao gồm nghiên cứu, phân tích nội bộ, phân tích khám phá, xuất bản, cung cấp thông tin tổng hợp và/hoặc phi nhân dạng cho các bên thứ ba, và cho mọi mục đích hợp pháp và hợp lệ khác.
 • Nhân viên điều tra những vụ tử vong bất thường, giám đốc nhà tang lễ và tổ chức hiến tặng nội tạng: Gửi cho các nhân viên điều tra những vụ tử vong bất thường, giám đốc nhà tang lễ và tổ chức hiến tặng nội tạng theo như pháp luật cho phép.
 • Cứu trợ thiên tai: Gửi cho các tổ chức công hoặc tư được ủy quyền cho các mục đích cứu trợ thiên tai. Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ PHI của bạn để giúp thông báo cho các thành viên gia đình về vị trí hay về các tình trạng bệnh của bạn.
 • Mối đe dọa đối với sức khoẻ hoặc sự an toàn: Để ngăn ngừa các mối đe doạ nghiêm trọng tới sức khoẻ hay sự an toàn của bản thân bạn và những người khác.

3. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ PHI CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BẠN

Ngoại trừ các trường hợp đã liệt kê ở các mục trên, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ PHI của bạn khi có sự cho phép bằng văn bản của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không sử dụng PHI của bạn trong các trường hợp sau, trừ khi bạn cho phép chúng tôi bằng văn bản:

 • Các mục đích tiếp thị, trừ khi được cho phép bởi HIPAA hay luật hiện hành (ví dụ như các thông tin tiếp thị được HIPAA cho phép mà không cần sự ủy quyền bao gồm các thông tin liên quan đến sự chăm sóc hoặc điều trị và/hoặc đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi).
 • Các thông tin ghi chép khi điều trị tâm lý (hầu hết).

Trong một số tình huống, luật liên bang và tiểu bang quy định các biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với một số loại PHI đặc thù và yêu cầu phải có sự cho phép của bạn mới được tiết lộ những PHI đặc thù này. Trong các tình huống như vậy, mỗi khi cần sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin đặc thù nói trên, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật lệ tiểu bang có mức độ nghiêm ngặt cao hơn này. Nếu bạn có câu hỏi nào về những luật này, vui lòng liên hệ với Color theo như dưới đây.

4. CÁC QUYỀN CỦA BẠN:

Theo HIPAA, bạn có quyền: 

 • Nhận bản sao hồ sơ y tế của bạn dưới dạng điện tử hay giấy 
  • Bạn có thể yêu cầu được xem hay nhận một bản sao hồ sơ y tế và các PHI khác của mình mà chúng tôi hiện có, dưới dạng điện tử hay giấy. Yêu cầu cung cấp thông tin. 
  • Chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao hay bản tóm tắt về PHI, thường trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý, dựa trên chi phí thực tế.
 • Quy trình hiệu chỉnh hồ sơ y tế của bạn
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hiệu chỉnh lại PHI của mình nếu thấy nó không chính xác hay chưa đầy đủ. Yêu cầu hiệu chỉnh.
  • Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn; trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ khi bạn yêu cầu.
 • Yêu cầu giữ bí mật khi trao đổi thông tin
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn theo một cách cụ thể (ví dụ bằng điện thoại nhà riêng hay văn phòng) hoặc gửi thư tới một địa chỉ khác.
 • Yêu cầu giới hạn bớt những thông tin mà chúng tôi sử dụng hay chia sẻ
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không được sử dụng hay chia sẻ những PHI nào đó trong quá trình điều trị, thanh toán hay trong các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi không bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của bạn và chúng tôi có thể từ chối nếu yêu cầu này ảnh hưởng tới việc chăm sóc sức khỏe cho bạn.
  • Nếu bạn tự thanh toán toàn bộ cho một dịch vụ hay cho một ca chăm sóc sức khỏe, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không được chia sẻ PHI này cho mục đích thanh toán hay cho các hoạt động của chúng tôi với công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn. Chúng tôi sẽ đồng ý trừ khi luật pháp yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ thông tin này.
 • Nhận danh sách những người mà chúng tôi đã chia sẻ PHI
  • Bạn có thể yêu cầu một danh sách (liệt kê) những lần chúng tôi đã chia sẻ PHI của bạn trong vòng sáu năm về trước kể từ khi bạn yêu cầu, liệt kê lý do chia sẻ và tên những người đã được chúng tôi chia sẻ.
  • Chúng tôi sẽ liệt kê tất cả những lần tiết lộ thông tin, ngoại trừ những tiết lộ về các vấn đề điều trị, thanh toán và các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cũng như một số tiết lộ khác (chẳng hạn như những yêu cầu mà chúng tôi thực hiện theo ý bạn). Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí một bản liệt kê cho mỗi năm nhưng sẽ tính một khoản phí hợp lý, dựa trên chi phí thực tế, nếu bạn yêu cầu thêm một bản liệt kê nữa trong vòng 12 tháng.
 • Nhận một bản sao của Thông báo này
  • Bạn có thể yêu cầu một bản sao giấy của Thông báo này vào bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn đã đồng ý nhận bản Thông báo này dưới dạng điện tử. 
 • Chọn người đại diện cho bạn
  • Nếu bạn đã trao cho ai đó quyền đại diện về y tế thay cho mình hoặc nếu có ai đó là người giám hộ hợp pháp của bạn thì người đó có thể thực hiện các quyền của bạn cũng như đưa ra các lựa chọn về PHI của bạn.
  • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng người đó có thẩm quyền này và được quyết định thay cho bạn trước khi chúng tôi làm bất cứ việc gì.
 • Khiếu nại nếu bạn cảm thấy quyền của mình bị vi phạm
  • Bạn có thể khiếu nại (nếu bạn cảm thấy là chúng tôi đã vi phạm quyền của bạn) bằng cách liên hệ theo thông tin dưới đây.
  • Bạn có thể khiếu nại với Văn phòng Quyền dân sự của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ bằng cách gửi thư tới 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, gọi số 1-877-696-6775, hay truy cập trang www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
  • Chúng tôi sẽ không chống lại bạn vì lý do bạn đã gửi đơn khiếu nại.

5. LỰA CHỌN CỦA BẠN

Với một số PHI nhất định, bạn có thể cho chúng tôi biết giới hạn về những thông tin được chia sẻ. Nếu bạn muốn chúng tôi chia sẻ PHI của bạn theo một cách cụ thể nào đó thì hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng làm theo các hướng dẫn của bạn.

Trong những trường hợp sau đây, bạn có cả quyền hạn và sự lựa chọn để yêu cầu chúng tôi:

 • Chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè thân thiết của bạn hoặc những người khác có liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe của bạn;
 • Chia sẻ thông tin trong các tình huống cứu trợ thiên tai; và/hoặc
 • Bao gồm các thông tin của bạn vào trong một thư mục.

Nếu bạn không thể cho chúng tôi biết ý muốn của mình, chẳng hạn như khi bạn bị bất tỉnh, chúng tôi có thể tự quyết định chia sẻ PHI của bạn nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ PHI của bạn khi thấy việc này có thể giúp giảm nhẹ bớt mối đe dọa nghiêm trọng có thể sắp xảy ra cho vấn đề sức khỏe hay sự an toàn.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

 • Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi phải duy trì sự riêng tư và bảo mật cho PHI của bạn. 
 • Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi phải thông báo cho bạn trong trường hợp PHI bị vi phạm hay mất an toàn.
 • Chúng tôi phải tuân theo các nghĩa vụ và sự thực thi quyền riêng tư như đã mô tả trong Thông báo này và cung cấp cho bạn một bản sao của nó.
 • Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ PHI của bạn ngoài những trường hợp đã mô tả ở đây trừ khi bạn cho phép chúng tôi bằng văn bản. Trong trường hợp bạn đã cho phép, bạn vẫn có thể đổi ý vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn đổi ý, hãy báo cho chúng tôi biết bằng văn bản. 

Để biết thêm thông tin, xem trang: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html

7. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề thực thi quyền riêng tư hay về Thông báo này của chúng tôi, hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn như đã mô tả chi tiết trong Thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Color Health, Inc. 
Attention:  Legal Department
831 Mitten Rd.
Burlingame, CA U.S.A., 94010
Email:  support@color.com
Điện thoại: 1-650-651-7116; 1-844-352-6567