skip to content

Find your test or vaccination site

Bạn có thể tìm một điểm dịch vụ theo thành phố hoặc theo mã ZIP.

Nếu bạn nhận được bộ dụng cụ thông qua chủ lao động, trường học hay tổ chức của mình thì hãy tiếp tục với tài khoản Color.