Chấp thuận làm xét nghiệm COVID-19

 • Xét nghiệm chỉ phát hiện xem quý vị có nhiễm virus SARS-CoV-2 (virus gây bệnh COVID-19) tại thời điểm xét nghiệm hay không. Xét nghiệm này không giúp kiểm tra khả năng miễn dịch hoặc kiểm tra xem quý vị đã nhiễm virus này trước đây hay không. Chi tiết thêm về Xét nghiệm COVID-19, bao gồm Tờ thông tin dành cho bệnh nhân, có tại https://www.color.com/covid19-details.
 • Mẫu bệnh phẩm của quý vị có thể được lấy bằng que lấy mẫu mũi họng hoặc que lấy mẫu họng, được thực hiện theo dịch vụ được ký kết thầu phụ của bên thứ ba. Rủi ro thường gặp nhất liên quan đến quy trình lấy mẫu này là đau nhẹ hoặc khó chịu, nôn khan nhẹ hoặc chảy máu mũi nhẹ.
 • Nếu kết quả của quý vị là dương tính, vui lòng liên hệ ngay với bác sĩ. Chỉ bác sĩ mới có thể chẩn đoán cho quý vị. Họ cũng có thể cung cấp thông tin về cách chăm sóc bản thân quý vị và giúp bảo vệ những người khác không bị lây nhiễm.
 • Kết quả âm tính nghĩa là không phát hiện loại virus này. Nếu quý vị cảm thấy có các triệu chứng, vui lòng liên hệ với bác sĩ và hỏi xem quý vị có nên làm xét nghiệm lại hay không vì:
  • Quý vị có thể đã nhiễm virus sau khi xét nghiệm.
  • Xét nghiệm có thể cho kết quả âm tính giả. Kết quả âm tính giả xảy ra vì xét nghiệm không hoàn toàn chính xác.
 • Color không cung cấp tư vấn y tế hoặc dịch vụ chăm sóc y tế. Hãy liên lạc với bác sĩ của quý vị để trao đổi về kết quả. Nếu quý vị gặp trường hợp cấp cứu y tế, vui lòng gọi ngay cho 911.
 • Thông tin và kết quả của quý vị sẽ được chia sẻ với nhà cung cấp đã chỉ định của quý vị và theo yêu cầu của luật pháp, với một số cơ quan của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương vì mục đích sức khỏe cộng đồng.
 • Sau khi hoàn thành xét nghiệm, các mẫu xét nghiệm và dữ liệu bị hủy định danh có thể được sử dụng nhằm mục đích đảm bảo chất lượng, xác nhận và phát triển xét nghiệm liên quan đến COVID-19.
 • Nếu quý vị được xét nghiệm COVID-19 theo chương trình do một tổ chức (ví dụ: trường học, chủ sử dụng lao động, v.v.) tài trợ, tổ chức đó sẽ được gọi là “Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19” và cũng có thể áp dụng các điều khoản sau:
  • Bằng việc cung cấp giấy chấp thuận nghĩa là quý vị đồng ý với các điều khoản áp dụng cho mỗi lần quý vị được xét nghiệm COVID-19 thông qua chương trình của Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19, trên cơ sở định kỳ, Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19 sẽ thông báo cho quý vị (theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua Color) về xét nghiệm, trong sáu (6) tháng sau ngày quý vị cung cấp giấy chấp thuận này; 
  • Nếu quý vị muốn rút lại giấy chấp thuận vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian sáu tháng sau khi giấy chấp thuận có hiệu lực, trước khi được xét nghiệm COVID-19 trong chương trình của Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19, quý vị cũng có thể làm vậy bằng cách gửi email đến địa chỉ support@color.com. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ không thể làm xét nghiệm với chương trình nếu quý vị rút lại giấy chấp thuận và mọi yêu cầu rút lại giấy chấp thuận sẽ không áp dụng cho xét nghiệm đã nhận được theo chương trình trước khi Color xử lý yêu cầu rút lại giấy chấp thuận.

Ngày cập nhật gần nhất: 27 tháng 01 năm 2021

Tài liệu này được soạn thảo và thi hành bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc diễn giải giữa bản tiếng Anh và bản dịch bất kỳ, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.